ontwikkeling in onze maatschappelijke relevantie

We staan voor de uitdaging een duurzame bijdrage te leveren aan het volledig benutten van alle in onze markten aanwezige talenten. Een inclusieve en circulaire arbeidsmarkt, waarin medewerkers aansluiting blijven houden bij de snelle ontwikkelingen van dit moment, kent een gezonde dynamiek die ervoor zorgt dat arbeid als drijvende kracht van onze economie goed blijft functioneren. Door een hoge participatie en productiviteit functioneren organisaties beter en dragen zij bij aan het verhogen van hun winstgevendheid in sociale, maatschappelijke en financiële zin. Hierdoor ontstaat een meer welvarende maatschappij waarin het welzijn van mensen toeneemt. Wij noemen dit model ook wel ons waardecreatiemodel. Het is ons doel om door middel van innovaties dit vliegwiel duurzaam draaiende te houden en op deze manier waarde te creëren voor al onze stakeholders.

Wij zetten ons op verschillende manieren in om bij te dragen aan dit waardecreatiemodel. Vanuit maatschappelijk oogpunt focussen we ons hierbij op de thema’s: arbeidsmarktfitheid, inclusiviteit en diversiteit, sociale innovatie en het milieu.

charter 'Diversiteit in Bedrijf'

Eind 2005 ondertekenden we het charter ‘Diversiteit in Bedrijf’. Het charter stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer, waarbij organisaties een vrijwillige toezegging doen om diversiteit op de werkvloer op een of meer dimensies te bevorderen. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de onderneming of organisatie zelf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. USG People heeft het 'USG People gaat Inclusief'-plan gekoppeld aan dit charter.

het nationaal integratiefonds

USG People heeft zitting in de Raad van Advies van het Nationaal Integratiefonds. Dit fonds doet onderzoek naar integratie op de werkvloer en vertaalt dit onderzoek naar praktische tools die organisaties verder helpen. Dit zijn onderwerpen die ons nauw aan het hart gaan en feilloos aansluiten bij de initiatieven en concrete acties die wij verrichten rondom diversiteit, inclusie en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Het fonds zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing rondom deze onderwerpen.

diversity board

Om ons diversiteitsbeleid nog meer kracht bij te zetten, zal in 2016 een Diversity Board worden opgericht. Doel van deze Board is om het onderwerp diversiteit blijvend onder de aandacht te brengen, knelpunten te signaleren, kennis te delen en mensen met diverse achtergronden met elkaar te verbinden.

Restart

Restart is een sociaal-maatschappelijk gedreven organisatie en maakt onderdeel uit van star brand Start People. Restart helpt organisaties met de invulling van duurzame inzetbaarheid en is tevens dé participatiepartner voor organisaties die willen bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Restart begeleidde afgelopen jaar in Nederland ruim duizend arbeidsgehandicapten naar werk en coachte zo’n 2.500 mensen tijdens het werk. Zo vergroot Restart de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, die zonder deze professionele begeleiding vrijwel geen kans maken.

Naast de maatwerkbegeleiding van mensen met een beperking, ontzorgen de coaches van Restart organisaties. Zij zijn zowel bij de werving en selectie als bij de integratie van de nieuwe medewerker met een beperking betrokken. Zij doen dit door middel van het zogenaamde ‘Participatiepartnership’, dat bestaat uit het Participatieonderzoek en de Inclusiviteitsscan. Het Participatieonderzoek brengt baanmogelijkheden en werkplekken in beeld, onder meer door werkplekonderzoek, functie-identificatie, jobcarving en arbeidsmarktanalyse. De Inclusiviteitsscan helpt organisaties beleid te maken en draagvlak te creëren. Op deze manier levert Restart een bijdrage aan de maatschappelijke ambitie om in Nederland 125.000 nieuwe banen te creëren voor mensen met een beperking.

vluchtelingen

In 2015 kwamen was er een grote toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten richting Europa. Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking, op zoek naar een veiliger leven. Als geen ander weten we hoe belangrijk het hebben van werk is voor een goede en snelle integratie. Hoewel wetgeving het niet altijd mogelijk maakt mensen snel te bemiddelen naar werk, doen wij er alles aan de nieuwkomers een weg te wijzen op en te ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Zo maakten we een informatiebrochure en gaven we onder meer voorlichting op een evenement in Utrecht, met name voor vluchtelingen uit Irak, Syrië en Eritrea.

sociale waardecreatie

USG People heeft in 2015 samen met een aantal andere grote ondernemingen deelgenomen aan een coalitie rondom het creëren van sociale waarde. De coalitie werd begeleid door een aantal kennispartners en grote accountantskantoren. Binnen de coalitie zijn wij de uitdaging aangegaan om serieuze stappen te zetten in het transparant en meetbaar maken van waardecreatie door middel van ons businessmodel. Onze case had betrekking op de vraag op welke wijze wij sociale waarde creëren voor onze kandidaten, klanten en de maatschappij. Voor onze klanten creëren we bijvoorbeeld financieel kapitaal doordat wij sneller en beter matchen, waardoor zij kosten besparen en zelf minder hoeven te investeren in werving en selectie. Voor onze kandidaten creëren we menselijk kapitaal, aangezien zij door de via ons opgedane werkervaring naar verwachting een hogere kans hebben op werk en toekomstig inkomen. Werkervaring draagt immers bij aan het zelfvertrouwen, de wendbaarheid en weerbaarheid van talenten. Ook creëren we voor hen sociaal kapitaal doordat zij een verhoogd welzijnsniveau hebben, wat naar verwachting een verhoogde levensverwachting met zich meebrengt. Voor de maatschappij dragen wij bij aan het financieel kapitaal, doordat minder mensen gebruik maken van sociale voorzieningen en de werkzame talenten inkomstenbelasting afdragen aan de overheid.

Bij de sociale-impactmeting zochten we binnen de coalitie aansluiting bij internationale initiatieven rond dit thema, zoals het ‘Social Impact Protocol’ van de World Business Council of Sustainable Development.

De verkenningen rondom sociale waardecreatie fungeren als leidraad bij het verder ontwikkelen van sociale innovaties, bijvoorbeeld op het raakvlak met hr-technologie, arbeidsmarktfitheid en diversiteit.

(sociale) innovatie

Nieuwe technologieën veranderen de samenleving en de manier waarop, wanneer en waar er wordt gewerkt. Digitalisering, robotisering en social media vervullen hierin een belangrijke rol. Door samen te werken en/of ons te verbinden met start-ups, wetenschappers en innovatielabs creëren we met elkaar een andere manier van werken en innoveren. Hr tech is hierbij een belangrijk thema.

USG People is binnen de hr-sector een voorloper door actief de samenwerking te zoeken met start-ups en scale-ups. In België is USG People eind 2015 mede-aandeelhouder geworden van Co-Station BXL, een accelerator en co-working space voor start-ups en scale-ups. In Nederland zijn we actief binnen het netwerk en ecosysteem van Startup Delta, het initiatief om Nederland voor start-ups en scale-ups op de kaart te zetten (voorgezeten door Neelie Kroes). Daarnaast organiseerde USG People in 2015 voor het tweede jaar op rij samen met een aantal andere gerenommeerde bedrijven de ‘Dutch Open Hackathon’, een event waar ontwikkelaars binnen 48 uur innovaties ontwikkelen op basis van data en programma’s van aangesloten bedrijven.

Ook in 2016 wil USG People een voorloper zijn op het gebied van innovatie. Er wordt een programma gestart om innovatieve ideeën vanuit de star brands te stimuleren en talenten te begeleiden naar succesvolle innovaties. Alle medewerkers die ons innoverend vermogen willen helpen versterken, kunnen op vrijwillige basis (en na een assessment) training en opleiding krijgen. Daarnaast starten we verschillende innovatieprojecten op en richten we in Nederland een innovatielab in.

betrokken ondernemen

belastingbeleid

USG People voegt waarde toe waar de belangen van werkgevers, werknemers en de samenleving op het gebied van arbeid elkaar raken, door de onderlinge bereikbaarheid van werkgevers en werknemers te verbeteren en door verbindingen te leggen tussen beide groepen. Elke dag zijn er meer dan 100.000 mensen werkzaam via USG People. Het belastingbeleid van USG People, dat is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en is besproken met de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen, is ondersteunend aan voornoemde activiteiten.

Ons belastingbeleid beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting, maar richt zich op alle belasting die wordt afgedragen door USG People. Het bedrag aan loonheffingen, sociale-verzekeringspremies en BTW is vele malen groter dan het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Al deze belastingafdrachten dragen substantieel bij aan het budget van de overheidsinstanties in de landen waarin USG People haar activiteiten uitoefent.

We zijn van mening dat bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben; het belastingbeleid maakt daar onderdeel van uit. We volgen de publieke discussie inzake het niet afdragen van een fair share of tax door multinationale ondernemingen. Het voldoen aan de geest van de (internationale) fiscale wetgeving is een belangrijk onderdeel van het belastingbeleid van USG People. We hanteren een zerotolerancebeleid ten aanzien van het niet voldoen aan wet- en regelgeving (zoals ook vermeld in de paragraaf Risicomanagement).

Indien de fiscale wetgeving niet helder is, kiezen we de voorzichtige route. Tax planning vindt plaats binnen de wettelijke grenzen en sluit aan bij de operationele ondernemingsactiviteiten van USG People.

We streven verder naar een open, transparante en constructieve relatie met de fiscale autoriteiten. In Nederland heeft USG People een Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Er is regelmatig contact met de belastingdienst, om proactief zaken te bespreken, meningen uit te wisselen en om het Tax Control Framework van USG People te bespreken.

goede doelen

USG People werkt onder meer samen met Stichting Lezen en Schrijven. De stichting spant zich actief in om laaggeletterdheid tegen te gaan, uit de overtuiging heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en moet kunnen omgaan met een computer. Door onze samenwerking bieden we bijvoorbeeld bij al onze vacatures de mogelijkheid om de vacaturetekst te laten voorlezen, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kennis kunnen nemen van deze vacature. Ook bieden we de stichting de mogelijkheid om onze gebouwen te gebruiken als opleidingslocatie.

Een tweede initiatief dat we ondersteunen, is Fier. Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het gaat vaak om ernstige problematiek zoals mensenhandel, eerwraak en loverboys. Wij bieden sollicitatietrainingen, bemiddelen in leerwerkervaringsplaatsen, stages en vakantiebanen.