ons milieu

We hechten er belang aan om bij onze bedrijfsvoering op een verantwoorde manier om te gaan met onze leefomgeving. Onze kernactiviteit, het verbinden van mensen aan werk, heeft op zichzelf geen zwaar belastende werking op het milieu, maar bij het uitvoeren van onze werkzaamheden maken we vanzelfsprekend gebruik van zaken als gebouwen, vervoersmiddelen, apparaten en papier. Middelen die bij de vervaardiging of het gebruik ervan wel een effect hebben op het milieu. We streven ernaar om de negatieve gevolgen van ons handelen op de natuurlijke omgeving te beperken. In 2011 hebben we ons ten doel gesteld om onze CO2-voetafdruk in 2015 met tien procent te hebben verlaagd ten opzichte van 2011.

Sindsdien meten we jaarlijks de CO2-uitstoot van onze grote star brands en het shared service center in Nederland, om de voortgang van onze acties op de doelen in het CO2-reductieplan te monitoren. Gezien de ontwikkeling in de reductie van onze CO2-uitstoot, met name van ons wagenpark, is het aannemelijk dat de cijfers van Nederland ook representatief zijn voor de ontwikkeling in de andere landen.

In 2011 bedroeg de door ons gemeten CO2-uitstoot circa 12.943 ton. In 2013 was deze gereduceerd tot 11.007 ton, een daling van 15%. De verwachting is dat de uitstoot in 2015 verder is gereduceerd. Ten tijde van de publicatie van het jaarverslag was de CO2-voetafdruk over 2015 echter nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt achteraf berekend. Duidelijk is wel dat we onze doelstelling om 10% te reduceren, hebben behaald. Ondanks het behalen van deze ambitie, continueren we ons streven om onze uitstoot verder te reduceren. In 2016 zullen we nieuwe ambities bepalen ten aanzien van onze CO2-uitstoot.

mobiliteit

Bij het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons vooral gefocust op mobiliteit en huisvesting, respectievelijk verantwoordelijk voor 85% en 14% van onze uitstoot (de resterende 1% komt voor rekening van papiergebruik).

De auto vormt binnen onze organisatie nog steeds verreweg het meest gebruikte vervoermiddel voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer. Het energieverbruik van ons wagenpark heeft dan ook brede aandacht binnen onze organisatie. Eind 2015 heeft 93,3% van ons Nederlandse en 90,1% van ons Belgische wagenpark een A-label. De normuitstoot van ons wagenpark heeft zich in 2015 gunstig ontwikkeld. Overall is de normuitstoot van het wagenpark 3,8% gedaald ten opzichte van voorgaand jaar en komt daarmee op 100,2 gr/km. Respectievelijk bedraagt de daling 3,2% en 4,6% in Nederland en België.

Naast de blijvende aandacht voor het terugdringen van de normuitstoot van auto's, blijft USG People ook inzetten op het terugdringen van het aantal autokilometers. Dit doen we onder meer door bij vestigingen elektrische scooters en fietsen in te zetten. In Nederland is USG People bovendien voornemens om in 2016 een pilot te starten met een mobiliteitskaart. We verwachten dat het voor medewerkers daarmeeeenvoudiger wordt hun reisbehoefte efficiënter in te richten, wat naar verwachting zal resulteren in een toename van het aantal OV-kilometers.

energieverbruik gebouwen

Al sinds 1 januari 2011 nemen we voor onze Nederlandse vestigingen groene stroom af. In 2014 zijn we ook voor onze Duitse organisatie geheel overgeschakeld op het gebruik van groene stroom. Daarnaast hebben we in 2015 voor het onderhoud van vestigingslocaties in Nederland een landelijk contract afgesloten met een leverancier die het reduceren van de CO2-footprint als speerpunt heeft benoemd. Er is afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het plaatsen van slimme meters op alle relevante vestigingen in Nederland. In 2016 zal met ondersteuning van een externe partij de uitrol hiervan plaatsvinden.

In 2015 is verder geïnvesteerd in het betrekken van grotere, energiezuinigere bedrijfspanden. Daarmee zijn diverse kleinere, energie-intensieve winkelpanden gesloten. Ook zijn op onze hoofdkantoren trajecten gestart om het energieverbruik verder te beperken.

In 2016 zullen we nadrukkelijker dan voorheen naar de balans zoeken tussen een goed bereikbare vestigingslocatie en duurzame mobiliteit. Wij blijven bij selectie van nieuwe of andere locaties zowel het energieverbruik als de impact op mobiliteit meewegen.