ontwikkelingen in onze markt

GROEI
ECONOMIE (BBP)
(jaar-op-jaar)1

PERCENTAGE
WERKLOOSHEID1

OMVANG
UITZENDMARKT
(in € mrd)2

GROEI
UITZENDMARKT
(jaar-op-jaar)3

2015 F

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Nederland

2,0%

1,0%

6,9%

7,4%

12,9

11,6

10,9%

6,5%

België

1,3%

1,3%

8,3%

8,5%

4,7

4,3

9,2%

7,7%

Frankrijk

1,1%

0,2%

10,5%

10,3%

17,6

17,0

4,3%

-0,2%

Duitsland

1,7%

1,6%

4,8%

5,0%

23,0

22,7

1,0%

1,0%

  1. 1 Bron: EC economic forecast winter 2016
  2. 2 Bron: schatting USG People
  3. 3 Bron: ABU (Nederland), Federgon (België), Prisme (Frankrijk), schatting USG People (Duitsland)

De vraag naar onze dienstverlening hangt voor een belangrijk deel samen met de economische groei in de landen waarin we opereren. Ook is er een relatie met het niveau van de werkloosheid. In 2015 was er sprake van een geleidelijke toename in de economische groei. Terwijl in 2014 de export een drijvende kracht was achter de groei, waren het in 2015 vooral hogere investeringen en consumptie (door zowel consumenten en overheid) die voor groei zorgden.

In de verschillende landen waarin USG People actief is, liep de groei van het bruto binnenlands product uiteen van 1,1% tot 2,0%. In Nederland was de groei met 2,0% het hoogst en in België bedroeg deze 1,3%. In deze voor USG People zeer belangrijke landen ontwikkelden de uitzendmarkten zich het meest positief. In Nederland groeide de uitzendmarkt met 10,9% en in België met 9,2%. De positieve ontwikkeling in deze markten is gunstig voor USG People daar ongeveer 70% van de groepsomzet afkomstig is uit deze twee markten.

In Frankrijk liet de economie ook een herstel zien, hoewel deze met een groei van 1,1% lager was dan in de andere landen. De uitzendmarkt groeide hier met 4,3%, ondanks het nog relatief matige economische herstel. In Duitsland groeide het bruto binnenlands product met 1,7%. Duitsland is al jaren de groeimotor van Europa, maar de uitzendmarkt kon hier in 2014 en 2015 niet goed van profiteren. Er is krapte op de Duitse arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures – circa 600.000 – waarvan een groot deel niet kan worden ingevuld omdat de gevraagde profielen momenteel lokaal niet beschikbaar zijn. Het werkloosheidspercentage, dat sinds 2005 vrijwel voortdurend is gedaald, bedroeg aan het eind van 2015 slechts 4,8% - het laagste percentage van alle landen.

jaar-op-jaar groei BBP
jaar-op-jaar groei uitzendmarkt

Voor 2016 wordt in de meeste voorspellingen over het algemeen een geleidelijke toename van de economische groei verwacht. De vraag naar flexibele arbeid is de laatste jaren in alle vier de landen toegenomen. In samenhang met de positieve verwachtingen voor de economische groei biedt dit een gunstige omgeving voor de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

We bieden veel oplossingen om werkgevers en werknemers met elkaar te verbinden. Hiermee kunnen we onze klanten onder alle economische omstandigheden helpen in hun personeelsbehoeften te voorzien, zodat zijzelf maar ook de werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen, ongeacht het economische klimaat. Daarnaast zijn we als hr-specialist nauw betrokken bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We investeren continu in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en ondernemen tevens initiatieven voor het voeren van discussies met stakeholders over de trends in de markt. In dit kader heeft USG People in 2015 in Nederland arbeidsmarktdebatten georganiseerd, waarbij vooraanstaande vertegenwoordigers van verschillende partijen in de arbeidsmarkt discussieerden over de huidige arbeidsmarktproblematiek en over toekomstverwachtingen en trends.

We willen zo een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. We delen onze visie als hr-dienstverlener en verbinden partijen met elkaar. Met als doel samen de dialoog aan te gaan, tot ideeën te komen om de arbeidsmarkt te verbeteren en op maat gesneden oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen en behoeften van de markt.

ons distributienetwerk

vestigingen van de star brands

AANTAL VESTIGINGEN

2015

2014

2013

2012

General Staffing

431

420

423

530

Specialist Staffing

278

312

336

383

Professionals

18

31

38

40

USG People

727

763

797

953

Inhouse locaties

156

150

135

138

Fysieke vestigingen

571

613

662

815

De functionaliteit van de vestigingen is in de loop der jaren veranderd. De traditionele kantoorruimte met vacatures in een etalage aan een drukke winkelstraat heeft plaatsgemaakt voor een modern en veel groter ontmoetings- en kenniscentrum op een goed bereikbare locatie. Met de opkomst van het internet en mobiele netwerken is de functie van de vestiging veranderd. Werkzoekende kandidaten melden zich vandaag de dag nog nauwelijks aan via een fysieke vestiging. Door ons distributiebeleid hieraan aan te passen, neemt het aantal vestigingen steeds verder af.

aantal vestigingen

Eind 2015 bestond ons fysieke netwerk uit 571 vestigingen en 156 in-house locaties. Het aantal fysieke vestigingen is in 2015 afgenomen met 42 vestigingen, een procentuele afname van 7% ten opzichte van eind 2014 (ultimo 2014: 613 vestigingen). Het aantal in-house locaties is daarentegen gegroeid naar 156, een toename van 6 locaties in 2015. Het aantal in-house locaties is inmiddels toegenomen tot een vijfde van alle locaties.

In de komende jaren zal het aantal vestigingen verder afnemen. Dit heeft geen effect op het geografische bereik van onze activiteiten. De functionaliteit van de kantoren biedt voldoende capaciteit om de door ons beoogde groei te faciliteren.

Bij onze klanten en kandidaten ontstaat steeds meer de behoefte aan dienstverlening via technologische oplossingen. We werken daarom, naast onze fysieke aanwezigheid via vestigingen en persoonlijke bezoeken, ook aan het digitaal en 24/7 kunnen bedienen van onze klanten en kandidaten en aan het voorzien van realtime informatie. In Nederland hebben we hiervoor in 2015 een digitaal portaal ontwikkeld. Klanten kunnen hiermee zelf een aanvraag indienen, managementinformatie raadplegen, voorgestelde kandidaten reviewen en facturen raadplegen. Hiermee helpen we onze klanten tevens om snel en adequaat geïnformeerd te worden over diverse onderdelen van onze dienstverlening.

shared service centers (SSC)

USG People maakt voor de facilitaire ondersteuning en backoffice-activiteiten van de operaties in alle kernlanden gebruik van shared service centers. De shared service centers leveren op efficiënte wijze kwalitatief hoogwaardige, kennisintensieve ondersteuning aan de veldoperatie. Dit wordt bereikt door continu te ontwikkelen en te verbeteren, gebruik te maken van lean processen en door het delen van best practices. De shared service centers werken als een geoliede machine op de achtergrond en de kwaliteit van hun ondersteuning levert een belangrijke bijdrage aan het commerciële succes van onze star brands. In 2015 is de tevredenheid over de dienstverlening aan de werkmaatschappijen over de gehele breedte opnieuw verder verbeterd, tot een hoog niveau. De tevredenheid wordt jaarlijks gemeten evenals de werkomgeving op de shared service centers zelf. Om medewerkers te inspireren en hun betrokkenheid en samenwerking te vergroten, werden in 2015 events georganiseerd voor medewerkers van zowel het shared service center en de star brands.

In 2015 heeft de verbinding tussen de shared service centers, ict-services en de star brands verder vorm gekregen en tot goede resultaten geleid. Het doel hiervan is het end-to-end-denken te maximaliseren en processen te optimaliseren, zowel in de zin van kwaliteitsverbetering als kostenverlaging en risicobeheersing. Het bundelen van de transactionele, support- en ict-processen in België heeft zijn vruchten afgeworpen. De kwaliteit en snelheid van handelen is sterk verbeterd, wat meteen tot een hogere klanttevredenheid heeft geleid. In Duitsland zijn de kwaliteit van de dienstverlening, het kostenniveau en de risicobeheersing verder geoptimaliseerd. De operationele kosten van de shared service centers zijn in 2015 in alle landen verlaagd ten opzichte van 2014. Naast de gerealiseerde verbeteringen op het gebied van kwaliteit en efficiency is ook de risicobeheersing binnen onze organisatie naar een hoger niveau gebracht. Het toegepaste internal control framework en tax control framework ondersteunen een goed risicomanagement en vormen in Nederland ook de basis voor het horizontaal toezicht, waarvoor eerder een convenant is afgesproken met de Belastingdienst.

In 2015 werd ook verder inhoud gegeven aan het duurzaamheidsbeleid voor onze vestigingen en hoofdkantoren. Naast de reeds bestaande initiatieven om onze energie te vergroenen, zijn in de shared service centers medewerkers geplaatst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben we een vitaliteitsprogramma opgezet en is er een talentprogramma ingevuld voor medewerkers van de shared service centres.

onze technologie

Technologie speelt een steeds centralere rol binnen de dienstverlening en ontwikkeling van onze organisatie. Om die reden investeren we continu in de ontwikkeling van technologische toepassingen in onze bedrijfsprocessen en de dienstverlening aan klanten en kandidaten. Naast de voortgaande digitalisering van procesketens werd technologie in 2015 steeds meer ingezet bij het slim en gericht zoeken en vinden van de juiste kandidaten en het verbeteren van de conversieratio. Ook werd een toenemend aantal hr-diensten online aangeboden of ondersteund via digitale selfserviceconcepten. Een nieuw klantportaal werd zeer positief door klanten ontvangen. Verder werden er nieuwe klantproposities gelanceerd die volledig op softwareplatforms gebaseerd zijn en zijn de eerste belangrijke stappen gezet naar volledig cloudgebaseerd werken. Verder was er veel aandacht voor informatiebeveiliging - er werd een Information Security Board ingericht en er was specifieke aandacht voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Met de recent verworven deelnemingen in Adver Online, Endouble, Blue Carpet en Connecting-Expertise - onze Online Business Solutions (OBS) - beschikt onze organisatie over kennis, beproefde concepten en ontwikkelcapaciteiten op het gebied van online dienstverlening. OBS werkt aan autonome opschaling van deze activiteiten én werkt nauw samen met onze star brands, om onze traditionele kernactiviteiten te digitaliseren en nieuwe online dienstverlening te ontwikkelen.

In 2015 hebben we onze investeringen in digitalisering en de ontwikkeling van online hr-services voortgezet. Gedurende het jaar hebben onze star brands veel projecten opgestart en uitgevoerd, vaak in samenwerking met OBS. Het ging om initiatieven die de toegevoegde waarde in onze dienstverlening verhogen, maar ook om projecten die via het verder digitaliseren van processen onze efficiency vergroten. In 2015 is, vooral in Nederland en België, een groot aantal digitale oplossingen gerealiseerd voor specifieke behoeften van grote klanten.

Op deze manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling, vernieuwing en een betere werking van de hr-markt.