ontwikkelingen voor onze medewerkers

Als hr-dienstverlener hechten we veel belang aan de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. We meten dit elk jaar in samenwerking met Great Place to Work. Ook in 2015 heeft een breed onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers plaatsgevonden. De inzichten uit het jaarlijkse onderzoek dienen als basis voor verdere ontwikkeling en verbetering.

medewerkertevredenheid

In 2015 werden Unique en Secretary Plus in Nederland, Start People in België en USG People in Duitsland onderscheiden als ‘Best Workplace’.

Het aantal medewerkers in onze organisatie is in 2015 per saldo afgenomen, onder andere door de beëindiging van activiteiten buiten de kernlanden en door de verzelfstandiging van Vakcollege. Eind 2015 werkten er 5.835 medewerkers bij onze organisatie. Alle nieuw in dienst getreden medewerkers volgden ons on-boardingprogramma, dat web-based wordt gefaciliteerd. Nieuwe medewerkers worden vertrouwd gemaakt met zaken als missie, visie, strategie, ambities, waarden, duurzaamheid en cultuur van USG People en zijn star brands, en met wat er van de medewerker in diens functie wordt verwacht.

human capital development

Ook in 2015 hebben we weer een aantal mooie resultaten bereikt op het gebied van ons performance management. Inmiddels is het performance management gestandaardiseerd en online toegankelijk gemaakt voor het middenmanagement en het senior management. Met ingang van 2015 is deze werkwijze ook bij de beoordeling van een deel van alle operationele medewerkers van onze organisatie toegepast. In 2016 wordt de standaard voor performance management in de hele organisatie geïmplementeerd. In het performance-managementproces wordt gebruik gemaakt van 360°-feedback. Via een assessment maken we niet alleen de prestaties maar ook het potentieel van medewerkers inzichtelijk. Dit biedt betere aanknopingspunten bij vraagstukken rondom ontwikkeling en opvolging. Goede identificatie en ontwikkeling van medewerkers legt de basis voor de organisatie van morgen. Dit raakt de kern van onze dienstverlening: het juiste talent op de juiste plek om de ondernemingsdoelstellingen te bereiken.

Persoonlijke ontwikkeling, loopbaanplanning en doorstroommogelijkheden worden regelmatig met medewerkers besproken. In 2015 hebben we de interne doorstroming verbeterd. 78% van de vacatures voor senior-managementfuncties is intern vervuld (2014: 67%, 2013: 44%).

Talentontwikkeling en leiderschap maken deel uit van ons human capital development-programma. Een voorbeeld hiervan is Frontrunners, ons internationale talentontwikkelingsprogramma voor middenmanagement, in samenwerking met de Vlerick Business School. USG People vindt het van groot belang dat haar toekomstige leiders bovengemiddeld scoren op teamwork, zelfkennis en learning agility – het vermogen om in nieuwe situaties snel te leren. Dit is van belang voor onze snel veranderende omgeving en helpt ons beter en sneller te innoveren. De resultaten in de ontwikkeling van de eerste groep frontrunners, die het programma in 2014 en 2015 hebben afgerond, zijn zeer positief: 22% maakte al verticale promotie en 25% heeft sindsdien zijn of haar takenpakket uitgebreid of heeft horizontale promotie gemaakt. In 2015 werden opnieuw een aantal ‘frontrunners’ geselecteerd.

Naast het Frontrunnersprogramma worden binnen onze organisatie trainingen en opleidingen aangeboden om medewerkers voor te bereiden op een volgende stap in hun loopbaan. In 2015 is voor een totaalbedrag van € 1,9 miljoen geïnvesteerd in opleidingen voor onze eigen medewerkers.

OPLEIDINGEN MEDEWERKERS

2015

Investering in opleidingen totaal

€ 1,9 miljoen

Investering in opleidingen per FTE

€ 390

Investering als percentage van salariskosten

0,9%

Vanaf 2015 hebben onze medewerkers toegang tot een online trainingscatalogus, zodat zij op een eenvoudige en toegankelijke manier aan hun eigen ontwikkelpunten kunnen werken. Ontwikkelpunten zijn meerdere malen per jaar onderwerp van gesprek tussen medewerkers en hun leidinggevende. In 2015 hadden 11.000 mensen via USG People toegang tot trainingen. Zij hebben in totaal 12.500 online trainingen gestart en hebben hiermee 14.000 trainingsuren gemaakt.

USG People investeert in de ontwikkeling van medewerkers. We blijven ons de komende jaren richten op de brede duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij er in de volle breedte aandacht is voor de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers.

hr- en innovatiestrategie

USG People ontwikkelt en brengt frequent innovatieve proposities naar de markt. Onze organisatie zal de komende jaren transformeren naar een meer technologiegedreven hr-dienstverlener. Hr faciliteert deze transformatie.

In samenwerking met Amsterdam University College heeft USG People in 2015 onderzoek verricht naar de randvoorwaarden voor het creëren van een toekomstbestendige en agile’ organisatie. De belangrijkste conclusie is dat de organisatie dient te transformeren naar een structuur die uitdagingen, voortvloeiend uit de snel veranderende marktomstandigheden, kan beantwoorden met nieuwe technologiegedreven oplossingen. Een duale structuur, die snel en wendbaar kan inspelen op veranderingen.

Dit betekent dat naast de traditionele hiërarchische organisatie een tweede ‘operating system’ voor innovatie moet worden ingericht. In deze netwerkorganisatie worden klant- en marktbehoeften geïdentificeerd en snel en schaalbaar gekapitaliseerd. Deze nieuwe netwerkorganisatie en de bestaande organisatie komen naast elkaar te staan en incuberen elkaar.

In 2016 starten we met de identificatie van USG People change agents, de nieuwe leiders die versnelde innovatie binnen de duale structuur kunnen realiseren. Hierbij worden assessments ingezet om innovatiepotentieel en ‘learning agility’ inzichtelijk te maken. Dit laatste als belangrijkste voorspeller van een effectieve performance in een complexe, nieuwe omgeving.

Ook in de komende jaren richt het hr-beleid zich met name op deze transitie.

arbeidsmarktfitheid bij USG People

We leven in een tijdperk waarin flexibilteit en wendbaarheid centraal staan. Wendbaarheid van kennis, competenties en medewerkers. Flexibiliteit in de manier waarop we werk organiseren en hoe we dat concreet invulling geven. Door technologie is tijd- en plaatsonafhankelijk werken normaal geworden. Demografische ontwikkelingen nopen ons tegelijkertijd om tot op steeds hogere leeftijd door te blijven werken. Al deze elementen zorgen ervoor dat vitaliteit vandaag de dag een essentiële competentie is op de arbeidsmarkt.

Er wordt bij USG People hard gewerkt en we stellen hoge eisen aan onze medewerkers. In 2014 zijn we daarom gestart met een vitaliteitsprogramma voor het hoger management. Hierin heeft een eerste groep medewerkers aan den lijve kunnen ervaren hoe belangrijk het is om vitaal te zijn en te blijven. In 2015 heeft een tweede groep ditzelfde traject doorlopen. De deelnemers kregen gedurende zes maanden een coach toegewezen, en er vonden individuele in- en outtakes plaats die bestonden uit online vragenlijsten, fysieke tests en coachinggesprekken. Op basis hiervan formuleerden de deelnemers hun persoonlijke doelstellingen. Door daarnaast wetenschappelijk onderbouwde programma’s aan te bieden over de fysiologie van het lichaam en het effect van beweging, ontspanning, slaap, voeding en stress op je prestaties, kregen medewerkers kennis van en inzicht in de persoonlijke uitdagingen en aandachtspunten. Beide groepen hebben de interventies zeer positief geëvalueerd.

Naast dit programma is er in 2015 een tweede vitaliteitsprogramma gestart, het zogenaamde GoodLife-programma, waaraan 350 medewerkers van de Nederlandse organisatie deelnamen. Door middel van het beschikbaar stellen van een app, workshops, deelname aan de Dam-tot-Damloop en het aanpassen van het lunchassortiment, werd er op verschillende manieren aandacht besteed aan het onderwerp vitaliteit en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Het programma werd gemiddeld met een 6,9 gewaardeerd en zal in 2016 verder worden ontwikkeld en gecontinueerd.

Fit zijn en blijven voor de arbeidsmarkt is voor iedereen van belang. Wij investeren daarom in gezonde, flexibele, betrokken en competente medewerkers, die zowel binnen als buiten de huidige werkzaamheden hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de maatschappij.

diversiteit binnen USG People

USG People is vanuit haar ontstaansgeschiedenis gewend om vooral de mogelijkheden en talenten van mensen te zien, niet de onmogelijkheden of beperkingen. Ieder mens is uniek en neemt zijn eigen bagage en achtergrond mee. Wij geloven in de kracht van deze verschillen tussen mensen en streven naar een diverse en inclusieve werkvloer met een werkklimaat waarin iedereen zich gewaardeerd, betrokken en erkend voelt.

USG People gaat inclusief

Bij USG People willen we er zijn voor alle mensen. We streven naar een diverse samenstelling in alle lagen van onze organisatie, zodat deze een evenwichtige afspiegeling is van de samenleving. In 2015 ging hierbij speciale aandacht uit naar mensen met een arbeidsbeperking, wat tot uitdrukking kwam in het actieplan ‘USG People gaat inclusief’. Dit plan betreft met name het plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen USG People. Alle Nederlandse star brands, de backoffice en de corporate organisatie hebben zich in dat plan verbonden om jaarlijks een bepaald aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen hun organisatie een plek te bieden, waarbij de volgende aantallen als doelstelling zijn bepaald:

2015

2016

2017

TOTAAL
EIND 2017

Aantal medewerkers

9

11

12

32

In 2015 hebben wij 13 plaatsingen binnen onze eigen organisatie gerealiseerd.

anti-discriminatie

In 2015 hebben we een antidiscriminatiewerkgroep opgericht, om het voorkomen van discriminatie blijvend onder de aandacht te brengen en het kennisniveau erover te blijven verbeteren. We streven hierbij naar het uitbannen van discriminatie, misstanden en ongewenst gedrag. De werkgroep organiseerde een webinar, maakte een e-learningmodule en ontwierp een infographic.

Uit het webinar bleek dat onze medewerkers op vestigingen zo nu en dan met discriminatie worden geconfronteerd. We zullen daarom de nodige aandacht blijven geven aan dit onderwerp. In 2015 werden bij elke star brand diversiteitsambassadeurs benoemd, die vragen rondom discriminatie dicht bij de operatie kunnen signaleren en oppakken.

talent naar de top

Ten aanzien van de man-/vrouwverhouding, bestaat er al een goed evenwicht in de samenstelling van ons medewerkersbestand. In de afgelopen jaren is het percentage vrouwen binnen managementposities verder toegenomen.

samenstelling personeelsbestand

In 2015 bestond het personeel voor 72% uit vrouwen. Binnen USG People is het percentage vrouwen in alle lagen van de organisatie relatief hoog, zowel in de topmanagementfuncties als bij senior en middenmanagement en bij de medewerkers. Wij voeren een actief diversiteitsbeleid. De afgelopen jaren heeft dat tot een groeiend aandeel vrouwen op managementposities geleid. In Nederland zijn we medeondertekenaar van de Charter 'Talent naar de Top', een initiatief voor meer vrouwen op managementposities.

MAN-/VROUWVERDELING

2015

2014

2013

USG PEOPLE

Vrouw

72%

71%

72%

Man

28%

29%

28%

SENIOR MANAGEMENT

Vrouw

42%

40%

36%

Man

58%

60%

64%

MIDDENMANAGEMENT

Vrouw

50%

50%

48%

Man

50%

50%

52%

Het personeelsverloop is traditioneel hoog in onze branche en nam in 2015 toe tot 22% (2014: 19%). Qua leeftijd is het personeelsbestand evenwichtig verdeeld. Ongeveer 38% van de medewerkers is tussen de dertig en veertig jaar. Circa 32% is ouder dan veertig, 30% is jonger dan dertig. Ook qua dienstjaren bestaat er een goede spreiding over de termijnen gedurende welke medewerkers in dienst zijn.

verzuim

USG People biedt medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Deze werkomgeving levert een wezenlijke bijdrage aan het beperken van verzuim. Verschillende parameters op dit gebied worden actief gevolgd en gerapporteerd door middel van een web-based dashboard dat toegankelijk is voor zowel hr-functionarissen als management. Zo is er continu zicht op de ontwikkelingen en trends, zodat knelpunten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en waar nodig snel kan worden bijgestuurd. Het personeelsverzuim onder indirecte medewerkers bedroeg in 2015 gemiddeld 3,8%. Het verzuimpercentage verbeterde met 0,6% ten opzichte van vorig jaar.

de centrale ondernemingsraad

De Raad van Bestuur voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van onze medewerkers, waaronder de Centrale Ondernemingsraad (COR) in Nederland. In 2015 waren er zeven bijeenkomsten van de COR in Nederland met de Raad van Bestuur. Tijdens een van deze bijeenkomsten waren ook twee leden van de Raad van Commissarissen aanwezig. Ook heeft een afvaardiging van de COR in 2015 over algemeen lopende zaken gesproken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tijdens de vergaderingen werd onder meer overleg gevoerd over het renumeratiebeleid, de overdracht van Vakcollege Groep, het afschaffen van het incorporatiebeding, de sociale regeling, studieovereenkomsten, een protocol voor internetgebruik, concurrentie-, relatie- en werknemersbedingen, pensioenregelingen en het loonbeleid. De Centrale Ondernemingsraad in Nederland kwam in 2015 in totaal 13 keer bijeen.

onze flexmedewerkers

In 2015 hebben onze star brands Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals zich goed kunnen focussen op hun faciliterende rol in de arbeidsmarkt. Eind 2015 werkten er via onze star brands meer dan 100.000 medewerkers bij circa 15.000 verschillende werkgevers in vrijwel alle sectoren van de economie. Het aantal tewerkgestelde mensen is in 2015 verder gegroeid en ook was er een toename in het gemiddeld aantal gewerkte uren per medewerker.

AANTAL FLEXMEDEWERKERS (GEMIDDELD)

2015

2014

Start People

74.296

69.450

Unique

24.099

24.235

Secretary Plus

1.064

1.075

USG Professionals

1.828

1.802

USG People

101.287

96.562

Het aantal opleidingen voor flexmedewerkers is ook sterk gestegen. Steeds meer opdrachtgevers zijn bij USG People opleidingen gaan inkopen, onder meer via het online HROffice. Door gebruik te maken van online portalen is het volgen van trainingen toegankelijker geworden. Het aantal registraties voor opleidingen via USG People is in 2015 verder toegenomen.

Over 2015 werden door onze hele organisatie voor flexwerkers de volgende bedragen aan opleiding en ontwikkeling besteed:

OPLEIDINGEN FLEXMEDEWERKERS

2015

Investering in opleidingen totaal

€ 7,3 miljoen

Investering in opleidingen per FTE

€ 107

veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is een groot en essentieel goed. Zowel bij de selectie van kandidaten als ten tijde van de introductie bij de klant neemt veiligheid een belangrijke plaats in. Hiermee voorkomen we vroegtijdig ongewenst verloop en dragen we bij aan het minimaliseren van ongelukken. Ook het in de praktijk naleven van veiligheidsinstructies krijgt veel aandacht.