samenvatting executie strategie

De uitvoering van onze strategie heeft in 2015 niet alleen goede voortgang gemaakt maar heeft ook goed gerendeerd. Door de marktbewerking met onze onderscheidende star brands en innovatieve online business solutions groeide de omzet in de kernlanden waarin we actief zijn sneller dan de markt. Daarbij behaalden we een forse verbetering van de resultaten, mede gedreven door een actief beleid en scherpe focus op continue ontwikkeling van de operational en commercial excellence in onze organisatie. Zo konden we onze bestaande posities autonoom verder versterken.

Door onze initiatieven en ten uitvoer gebrachte projecten op het gebied van innovatie en productontwikkeling hebben we in 2015 eveneens de nodige vervolgstappen gezet in het vergroten van onze exposure naar groeimarkten alsook in het ontwikkelen en uitbreiden van onze services met een hoge toegevoegde waarde. De groepsbrede activering van de propositie van Solvus en van de online business solutions verhogen de dynamiek in de ontwikkeling van schaalbare innovatieve diensten met een hoge toegevoegde waarde voor onze klanten en kandidaten. Daarnaast hebben deze bedrijfsonderdelen zich autonoom ook snel ontwikkeld in hun eigen dienstenaanbod aan klanten en kandidaten.

Op het gebied van onze financiële targets hebben we een tevredenstellende vooruitgang geboekt. In 2015 werd een aanmerkelijke verbetering gerealiseerd van de winstgevendheid. Ook hebben we onze financieringsstructuur verder geoptimaliseerd door een herfinanciering van de kredietfaciliteiten.

samenvatting uitgevoerde strategische acties in 2015 per doel

versterken bestaande leiderschapsposities

 • Marktaandeel vergroot in de kernlanden door autonome groei boven de marktgroei.
 • Project Optima (de optimalisering van de kostenstructuur van de star brands en back office door vereenvoudiging end-to-endprocessen) gestart en grotendeels uitgevoerd.
 • Commerciële slagkracht versterkt door een verdere verbetering van het kostenniveau.
 • Innovatieve proposities bij klanten en kandidaten geïntroduceerd, door samenwerking tussen de star brands en de deelnemingen in technologiegedreven operaties.
 • Vernieuwing distributiekanalen: vestigingen gemoderniseerd en projecten uitgevoerd ten behoeve van online distributie.
 • Managementfocus op kernregio’s en -activiteiten versterkt door aanscherping van de geografische scope en interne rendementsdoelen.
 • Geïnvesteerd in initiatieven voor arbeidsmarktontwikkeling.

vergroten exposure naar groeimarkten

 • Innovatieve proposities bij klanten en kandidaten geïntroduceerd, door samenwerking tussen de star brands en de deelnemingen in technologiegedreven operaties.
 • Vestigingennetwerk in Frankrijk uitgebreid in groeiregio's.
 • Acquisitie Zorgzuster door Start People Nederland.

uitbreiden concepten met een hoge toegevoegde waarde

 • Solvus-concept uitgerold in België, Nederland en Duitsland. Solvus betreft services met een hoge toegevoegde waarde: recruitment process outsourcing (RPO), career transition en performance & development.
 • Dienstverlening in outsourcing, inhouse- en payrollingconcepten uitgebreid.

gemiddelde EBITA-marge van 6% over de cyclus (vanaf 2014)

 • EBITA-marge werd in 2015 verhoogd naar 4,3% (2014: 3,7%).
 • Operating leverage vergroot: hoge omzetgroei (+8%) bij een geringe kostentoename (+2%).
 • Laagrenderende activiteiten beeïndigd: start-up activiteiten buiten de kernlanden en USG Professionals in Duitsland gediscontinueerd.
 • Kostenstructuur verder geflexibiliseerd: kostenratio verbeterd van 16,6% naar 15,6% van de omzet.

schuldratio maximaal 1,0

 • Absolute nettoschuld verder verlaagd van € 149,7 miljoen in 2014 naar € 128,2 miljoen in 2015.
 • Achtergestelde lening van € 60 miljoen afgelost.
 • Saldo verkochte handelsvorderingen verlaagd van € 124,1 miljoen naar € 92,0 miljoen.
 • EBITDA verhoogd door omzetgroei en operating leverage.
 • Leverage ratio omlaag gebracht van 1,7 naar 1,2.

vervolgstappen strategie-executie

Op alle gestelde doelen verloopt de verwezenlijking van de strategie voortvarend. Onze organisatie is duidelijk aan het versnellen. Dat is ook waar de huidige omgeving om vraagt. Een versnelling in de groei voor behoud van de marktpositie in een concurrerende en consoliderende markt. Een versnelling van de transformatie naar een meer digitale organisatie, om slagvaardig te kunnen concurreren met nieuwe spelers die de markt betreden met disruptieve businessmodellen. Een versnelling in de ontwikkeling van services, om onze bijdrage te leveren aan het behoud en de vooruitgang van de regionale concurrentiekracht in een globaliserende wereld. Een versnelling in de time-to-market van innovatieve dienstverlening, om renderende toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan onze klanten. Al deze aspecten maken integraal deel uit van de strategie van USG People. Met de stappen die we in 2015 hebben gerealiseerd, is een acceleratie ingezet en liggen we goed op koers om onze ambities in de komende jaren te kunnen blijven realiseren.

In 2016 gaan we verder op de ingeslagen weg met de focus op twee sporen. Aan de ene kant het verder optimaliseren van de marktbewerking door middel van het verhogen van de commercial en operational excellence van de bestaande activiteiten in onze bestaande markten. Daarnaast het verder ontwikkelen van technologiegedreven diensten met een hoge toegevoegde waarde voor de klant.

Het project Optima, dat in 2015 is gestart, zal in 2016 worden gefinaliseerd. Dit is een volgende stap in de optimalisatie van onze organisatie, na project United dat in 2013 en 2014 werd uitgevoerd. In financieel opzicht resulteert het project Optima in een totale kostenbesparing van € 20 miljoen op jaarbasis, volgend op een totale kostenbesparing van € 38 miljoen op jaarbasis door project United. Na deze optimalisatieslagen schakelen we in 2016 door naar een volgende fase waarin het vergroten van de interne synergieën en het verkorten van de time-to-market van innovatieve serviceconcepten centraal staan. Om dit doel te bereiken, zal de governancestructuur in de organisatie van de landen worden aangepast door de invoering van een landenmanagement.

In 2016 zal ook de interne samenwerking met onze deelnemingen in online business solutions verder worden geïntensiveerd. In 2015 werden al veel projecten succesvol geïnitieerd en uitgevoerd. Het aantal gezamenlijke projecten zal in 2016 verder worden uitgebreid, waardoor ook de digitalisering van onze organisatie en dienstverlening zich sneller zal ontwikkelen. Technologie zal ook in 2016 een belangrijk gebied van ontwikkeling en investering zijn, zowel voor verdere optimalisering van processen als voor ontwikkeling van innovatieve, schaalbare services. Mede door product- en procesinnovaties blijven we onze toegevoegde waarde en onze bijdrage aan de arbeidsmarkt continu ontwikkelen.