financiële begrippenlijst

Bedrijfsresultaat

Resultaat voor financieringslasten en belastingen.

Brutomarge

Brutoresultaat als percentage van de netto-omzet.

Brutoresultaat

Netto-omzet minus kostprijs van de omzet.

Dividend

Deel van de nettowinst dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

DSO (days sales outstanding)

Indicatie van ouderdom van handelsvorderingen uitgedrukt in het gemiddelde aantal dagen dat vorderingen openstaan.

EBITA

Bedrijfsresultaat voor amortisatie en impairment van acquisitiegerelateerde immateriële activa.

EBITA-marge

EBITA als percentage van de netto-omzet.

EBITDA

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, amortisatie en impairment van acquisitiegerelateerde immateriële activa.

Financiële derivaten

Financiële instrumenten ter afdekking van financiële risico’s waarbij de waarde is afgeleid van de ontwikkeling van onderliggende waarden zoals rentes of valuta.

Netto financiële schuld

Rentedragende schulden minus liquide middelen.

Nettoresultaat

Resultaat beschikbaar voor aandeelhouders.

Operationele kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten inclusief belasting.

Operationele kosten

Verkoopkosten, algemene beheerskosten en overige baten en lasten.