doel van corporate governance

Een van de voornaamste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders: in de wijze van besturen, in het toezicht, in het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor USG People dan ook de speerpunten van een gedegen corporate governance. Conform wet- en regelgeving voorziet de vennootschap alle aandeelhouders en alle overige partijen gelijktijdig van dezelfde informatie over onderwerpen welke mogelijk significante invloed op de koers van de aandelen kunnen hebben, waarbij rekening gehouden wordt met de uitzonderingen die de wet voorschrijft. Het nauwkeurig naleven van de basisbeginselen, integriteit, transparantie en heldere communicatie staan bij ons hoog in het vaandel. De interne processen zijn op een zo zorgvuldig en transparant mogelijke manier ingericht en waarborgen de naleving van deze waarden door de hele organisatie.

De laatste jaren hebben wij ons aansturingsmodel aangepast en steeds verder verbeterd. Naast de bestaande wetgeving op het gebied van corporate governance heeft de Corporate Governance Code uit 2003 hierbij een belangrijke rol gespeeld, evenals de wijzigingen die hierin plaatsvonden in 2008. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen menen dat de huidige corporate-governancestructuur, zoals verder uiteengezet wordt in dit hoofdstuk, voor dit moment het best passende model is. Met uitzondering van die aspecten van de corporate-governancestructuur die alleen aangepast kunnen worden na verantwoording hierover aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen de corporate-governancestructuur aanpassen, indien dit in het belang van de onderneming is. Dergelijke wijzigingen worden toegelicht in het jaarverslag.

Dit gehele hoofdstuk kan gezien worden als de corporate-governanceverklaring zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag zoals laatstelijk gewijzigd per 1 november 2015.

USG People N.V.

USG People N.V. is een beursgenoteerde naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die is onderworpen aan het structuurregime. De aandelen van USG People zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het besturingsmodel van de vennootschap is een zogenaamde ‘two-tier’ board, met een Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en een Raad van Commissarissen die belast is met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De twee organen handelen onafhankelijk van elkaar en leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De statuten van USG People zijn laatstelijk gewijzigd per 1 februari 2011.