algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden minimaal één keer per jaar gehouden. De agenda met toelichting, de bijlagen en de aanmeldingsprocedure worden vermeld bij de oproeping van de vergadering en zijn beschikbaar via de website van USG People. De bijlagen bevatten alle relevante informatie met betrekking tot de te nemen besluiten. Alle besluiten worden genomen op basis van het principe ‘één aandeel is één stem’. Besluiten worden aangenomen met een absolute meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten van de vennootschap anders voorschrijven.

De jaarrekening wordt ondertekend door de Raad van Bestuur én de Raad van Commissarissen en wordt jaarlijks ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Belangrijke onderwerpen waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zeggenschap heeft, zijn:

  • vaststelling van de jaarrekening;
  • statutenwijzigingen;
  • vaststelling van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur;
  • vaststelling van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen;
  • overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  • aanwijzing van bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van USG People;
  • aanwijzing van bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
  • machtiging om aandelen in het kapitaal van USG People te verkrijgen;
  • benoeming van de externe accountant;
  • verlening van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uiterlijk drie maanden na de vergadering via de website van de vennootschap beschikbaar gesteld, waarna de aandeelhouders gedurende de daaropvolgende periode van drie maanden de gelegenheid hebben hierop te reageren.