besturingsstructuur

De besturingsstructuur van USG People is erop gericht om het (lokale) ondernemerschap in onze organisatie in de verschillende landen en binnen onze werkmaatschappijen optimaal te laten renderen. De vorming van de star brands Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals zorgt ervoor dat elk merk een eigen duidelijke, gefocuste en herkenbare positionering heeft, met daarbij aansluitende groei- en rendementsdoelstellingen. Dit zorgt voor een efficiënte en doeltreffende marktbewerking en aansturing van de operatie. Een effectieve samenwerking tussen de werkmaatschappijen op landniveau wordt gestimuleerd door het landenmanagement. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van synergie en aanwezige kennis in de landen, en blijven we gefocust op de lokale markt als geheel en merkoverstijgende businesskansen. De structuur bevordert ook een snelle besluitvorming en een korte time-to-market. Er zijn korte lijnen naar de Raad van Bestuur en het management in de landen en bij de werkmaatschappijen heeft een grote mate van zelfstandigheid. Zo kan onze besturingsstructuur optimaal bijdragen aan de executie van de strategie in de huidige markt.

dagelijks bestuur

benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis van een voorgenomen benoeming. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Raad van Bestuur in beginsel voor een periode van vier jaar, tenzij er gewichtige redenen zijn om hiervan af te wijken. Na afloop van de zittingstermijn is herbenoeming mogelijk, conform bestpractice-bepaling II.1.1. van de Code. In 2014 zijn de huidige bestuurders herbenoemd voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat een lid van de Raad van Bestuur niet eerder zal worden ontslagen dan nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het ontslag is gehoord.

taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de strategie, de vaststelling en realisatie van de doelstellingen en het behalen van de resultaten. Voorts is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de gepubliceerde financiële verslagen, de risicobeheersing en de controlemechanismen, de naleving van wet- en regelgeving en de financiering van USG People.

De Raad van Bestuur is, naast de wettelijke voorschriften en hetgeen hierover is opgenomen in de statuten, gebonden aan het reglement van de Raad van Bestuur. Hierin is de taakverdeling van de individuele bestuurders duidelijk omschreven. Zo is in het reglement te lezen dat de CEO onder meer verantwoordelijk is voor de strategie, corporate sales & marketing, hr, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CFO is verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving, communicatie & investor relations, ict, legal, tax en treasury.

Individuele leden van de Raad van Bestuur kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel. De Raad van Bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is als geheel bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de Raad van Bestuur tezamen. Ook voor bestuurders van groepsmaatschappijen is dat – behoudens wettelijke en/of statutaire voorschriften – zo geregeld. Dit is vastgelegd in de corporate autorisatiematrix.

samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, te weten Rob Zandbergen (CEO) en Leen Geirnaerdt (CFO). Dit houdt in dat de Raad van Bestuur in 2015 voor 50% uit vrouwen bestond. Hiermee voldoet de Raad van Bestuur aan het 30% evenwichtigheidsvereiste dat is opgenomen in de Wet bestuur en toezicht.

remuneratie

In lijn met het remuneratiebeleid dat in mei 2015 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld, is de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur bepaald door de Raad van Commissarissen, op advies van de Remuneratie- en benoemingscommissie. De opbouw en de hoogte van de remuneratie – alsmede een uiteenzetting van het remuneratiebeleid – zijn vastgelegd in het remuneratierapport. De belangrijkste elementen uit de contracten met de Raad van Bestuur zijn opgenomen in het hoofdstuk hoofdlijnen van het remuneratierapport.