geconsolideerde winst- en verliesrekening

bedragen in duizenden euro's

noot:

2015

2014

Netto-omzet

2.550.667

2.355.032

Kostprijs van de omzet

-2.033.239

-1.862.932

Bijzondere kostprijs van de omzet in verband met URSSAF-aanslag

6

-14.862

-

Totaal kostprijs van de omzet

6

-2.048.101

-1.862.932

Brutoresultaat

502.566

492.100

Verkoopkosten

-341.351

-338.911

Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen acquisitie gerelateerde immateriële activa

-7.881

-6.371

Totaal verkoopkosten

-349.232

-345.282

Algemene beheerskosten

-85.770

-79.645

Bijzondere overige kosten

7

-3.771

-

Totaal operationele kosten

7

-438.773

-424.927

Bedrijfsresultaat

63.793

67.173

Financieringslasten

8

-11.302

-12.275

Bijzondere financieringslasten in verband met URSSAF-aanslag

8

-4.640

-

Financieringsbaten

8

578

2.736

Financieringsresultaat

-15.364

-9.539

Resultaat geassocieerde deelnemingen

13

-2.528

-19

Resultaat voor winstbelasting

45.901

57.615

Winstbelasting

9

-25.373

-29.501

Nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

20.528

28.114

Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten

4

-166

-1.751

NETTORESULTAAT

20.362

26.363

TOEREKENBAAR AAN:

Eigenaren van de vennootschap

19.845

25.855

Houders minderheidsbelangen

517

508

20.362

26.363

RESULTAAT PER AANDEEL UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING EN BEEINDIGDE ACTIVITEITEN TOEREKENBAAR AAN EIGENAREN VAN DE VENNOOTSCHAP

(in euro's, per aandeel van € 0,50 nominaal)

Gewoon resultaat per aandeel

17

Uit nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€ 0,24

€ 0,34

Uit nettoresultaat uit beëindigde activiteiten

€ 0,00

- € 0,02

Uit nettoresultaat

€ 0,24

€ 0,32

Verwaterd resultaat per aandeel

17

Uit nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€ 0,24

€ 0,34

Uit nettoresultaat uit beëindigde activiteiten

€ 0,00

- € 0,02

Uit nettoresultaat

€ 0,24

€ 0,32