enkelvoudige balans per 31 december (voor winstbestemming)

bedragen in duizenden euro's

noot:

2015

2014

ACTIVA

Immateriële vaste activa

2

265

364

Materiële vaste activa

3

104

106

Deelnemingen

4

958.785

942.898

Overige financiële vaste activa

5

530

2.698

Latente belastingvorderingen

6

9.508

10.079

Financiële vaste activa

968.823

955.675

Vaste activa

969.192

956.145

Overige vlottende vorderingen

7

30.426

2.317

Acute belastingvorderingen

8

9.395

9.643

Liquide middelen

10

10

Vlottende activa

39.831

11.970

TOTAAL ACTIVA

1.009.023

968.115

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal

40.559

40.479

Agio

365.921

365.921

Wettelijke reserves

10.309

13.407

Overige reserves

48.144

31.442

Resultaat boekjaar

19.845

25.855

Eigen vermogen

9

484.778

477.104

Voorzieningen

10

3.221

1.432

Langlopende verplichtingen

11

457.647

379.222

Kortlopende verplichtingen

12

63.377

110.357

Verplichtingen

524.245

491.011

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

1.009.023

968.115