01 | waarderings­grondslagen

De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 BW. Hierbij is gebruikgemaakt van de door artikel 362 lid 8 BW2 geboden mogelijkheid om in de enkelvoudige jaarrekening de grondslagen van waardering en resultaatbepaling (waaronder begrepen de grondslagen voor presentatie van financiële instrumenten als eigen of vreemd vermogen) toe te passen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn gehanteerd. De enkelvoudige winst- en verliesrekening is in verkorte vorm weergegeven in overeenstemming met artikel 402 BW2.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en andere maatschappijen waarin USG People N.V. overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, zijn gepresenteerd volgens de equity-methode zoals uitgewerkt door de Raad voor Jaarverslaggeving.