09 | eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 100 miljoen per 31 december 2015 en per 31 december 2014, bestaande uit 200.000.000 aandelen van elk nominaal € 0,50.

GESTORT EN
OPGEVRAAGD
KAPITAAL

AGIO

WETTELIJKE RESERVES

OVERIGE RESERVES

RESULTAAT
BOEKJAAR

TOTAAL

Balans per 1 januari 2014

40.242

366.148

1.229

76.774

-26.058

458.335

Nettoresultaat

-

-

-

-

25.855

25.855

Herwaardering van pensioenverplichting

-

-

-

-566

-

-566

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

10

-

-

-

-

10

Mutatie aandelenplan

-

-

-

89

-

89

Kasstroomhedge

-

-

-356

34

-

-322

Ontwikkelingskosten software

-

-

12.541

-12.541

-

-

Stockdividend over 2013

227

-227

-

-

-

-

Contant dividend over 2013

-

-

-

-6.290

-

-6.290

Resultaat ten laste van overige reserves

-

-

-

-26.058

26.058

-

Omrekenverschillen

-

-

-7

-

-

-7

Balans per 31 december 2014

40.479

365.921

13.407

31.442

25.855

477.104

Balans per 1 januari 2015

40.479

365.921

13.407

31.442

25.855

477.104

Nettoresultaat

-

-

-

-

19.845

19.845

Herwaardering van pensioenverplichting

-

-

-

411

-

411

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

80

-

-

-

-

80

Mutatie aandelenplan

-

-

-

145

-

145

Kasstroomhedge

-

-

102

-

-

102

Ontwikkelingskosten software

-

-

-1.986

1.986

-

-

Vrijval herwaarderingsreserve

-

-

-1.258

1.258

-

-

Contant dividend over 2014

-

-

-

-12.953

-

-12.953

Resultaat ten gunste van overige reserves

-

-

-

25.855

-25.855

-

Omrekenverschillen

-

-

44

-

-

44

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

40.559

365.921

10.309

48.144

19.845

484.778

In verband met een overdracht van de activiteiten van een dochtermaatschappij en de daarmee gepaard gaande afwaardering van goodwill, is de herwaarderingsreserve vrijgevallen.

De wettelijke reserves zijn als volgt te specificeren:

2015

2014

Herwaarderingsreserve

-

1.258

Omrekenverschillen

7

-36

Kasstroomhedge

-254

-356

Ontwikkelingskosten software

10.556

12.541

STAND 31 DECEMBER

10.309

13.407

Onder de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 zijn de uitdeelbaarheid van dividenden en terugbetaling van kapitaal beperkt vanwege wettelijk te vormen reserves.