15 | honoraria onafhankelijke accountant

Het honorarium van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en haar gelieerde entiteiten in de landen waar de groep actief is betreffende de verslagjaren kan als volgt worden gespecificeerd:

2015

2014

Controle van de jaarrekening

1.283

1.260

Overige controlewerkzaamheden

39

17

Overige niet-controlediensten

-

17

1.322

1.294

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken werkmaatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Van de € 1.322 is € 695 (2014: € 658 van de € 1.294) in rekening gebracht door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De overige niet-controlediensten zijn toegestaan onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten.