02 | immateriële vaste activa

2015

2014

Aanschafwaarde

4.251

4.526

Cumulatieve amortisatie en bijzondere waardevermindering

-3.887

-3.876

Boekwaarde 1 januari

364

650

Investeringen gedurende het jaar

-

12

Desinvesteringen gedurende het jaar

-

-143

Amortisatie gedurende het jaar

-99

-155

Boekwaarde 31 december

265

364

Specificatie van de boekwaarde

Aanschafwaarde

4.251

4.251

Cumulatieve amortisatie en bijzondere waardevermindering

-3.986

-3.887

BOEKWAARDE 31 DECEMBER

265

364