11 | langlopende verplichtingen

2015

2014

Boekwaarde langlopende rentedragende leningen

515.612

485.269

Kortlopend deel langlopende verplichtingen

-57.965

-106.047

STAND 31 DECEMBER

457.647

379.222

De langlopende verplichtingen zijn als volgt naar looptijd te categoriseren:

TOTAAL

< 1 JAAR

1-2 JAAR

2-5 JAAR

Gesyndiceerde kredietfaciliteit

208.458

-

-

208.458

Voorwaardelijke overnamesommen

4.870

-

-

4.870

Financiële derivaten

567

-

340

227

Leningen groepsmaatschappijen

301.717

57.965

243.752

-

515.612

57.965

244.092

213.555

Een nadere toelichting op de kredietfaciliteiten en voorwaardelijke overnamesommen is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening (toelichting 3 en 18). De leningen groepsmaatschappijen zijn verstrekt tegen een rentepercentage variërend tussen 1,091% en 2,388% per jaar.