05 | overige financiële vaste activa

2015

2014

Vorderingen op groepsmaatschappijen

-

2.000

Overig

530

698

STAND 31 DECEMBER

530

2.698

Het verloop van de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:

2015

2014

Stand 1 januari

2.000

2.000

Reclassificatie naar korte termijn

-2.000

-

Stand 31 december

-

2.000

De verstrekte lening heeft een looptijd van korter dan één jaar tegen een rentepercentage van 1,091% per jaar.