geconsolideerd kasstroomoverzicht

bedragen in duizenden euro's

noot:

2015

2014

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat voor winstbelasting

45.901

57.615

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie en bijzondere waardeverminderingen materiële en immateriële vaste activa

10,11,12

26.915

25.553

Resultaat verkoop materiële en immateriële vaste activa

10,12

490

447

Andere niet kasstroomvordering, gesaldeerd met verkoopopbrengst

13

27.202

-18.588

Financieringsresultaat

8

15.364

9.539

Kosten aandelenplan verwerkt via eigen vermogen

24

145

89

Omrekenverschillen

32

-10

Resultaat geassocieerde deelnemingen

2.528

19

Mutatie pensioenverplichtingen en voorzieningen

20,21

-11.156

-12.310

Mutaties werkkapitaal:

- handelsvorderingen en overige vorderingen

-91.880

-12.680

- crediteuren en overige schulden

73.545

27.855

Operationele kasstroom uit operationele activiteiten

89.086

77.529

Betaalde winstbelasting

-19.076

-6.431

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

70.010

71.098

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen in dochterondernemingen

4

-3.844

-3.722

Investering in geassocieerde deelnemingen

4

-450

-3.400

Investeringen in materiële vaste activa

10

-6.460

-6.498

Investeringen in immateriële vaste activa

12

-12.417

-11.955

Desinvesteringen in materiële en immateriële vaste activa

10,12

153

91

Desinvestering van dochterondernemingen

4

-2.553

-669

Betaling op leningen en waarborgsommen

-1.744

-1.639

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-27.315

-27.792

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit uitgiften van aandelen

16

80

10

Betalingen op financiële derivaten

-188

-165

Ontvangsten van leningen

18,22

60.026

77

Aflossingen op leningen

18,22

-61.500

-17.513

Betaalde transactiekosten herfinanciering

-1.993

-

Betaalde interest

-6.151

-7.763

Ontvangen interest

353

55

Betaald dividend aan houders van minderheidsbelangen

-13

-25

Betaald dividend

-12.953

-6.290

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-22.339

-31.614

TOENAME LIQUIDE MIDDELEN

20.356

11.692

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen en bankkrediet per 1 januari

60.639

48.947

Toename liquide middelen

20.356

11.692

SALDO LIQUIDE MIDDELEN EN BANKKREDIET PER 31 DECEMBER

15

80.995

60.639