geconsolideerde balans per 31 december

bedragen in duizenden euro's

noot:

2015

2014

ACTIVA

Materiële vaste activa

10

17.101

16.257

Goodwill

11

679.168

683.084

Overige immateriële vaste activa

12

52.929

57.995

Financiële vaste activa

13

23.692

52.675

Latente belastingvorderingen

9

45.186

49.877

Vaste activa

818.076

859.888

Handelsvorderingen en overige vorderingen

14

382.206

294.383

Acute belastingvorderingen

291

2.211

Liquide middelen

15

81.354

64.691

Vlottende activa

463.851

361.285

TOTAAL ACTIVA

1.281.927

1.221.173

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal

40.559

40.479

Agio

365.921

365.921

Reserves

78.298

70.704

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaren vennootschap

484.778

477.104

Minderheidsbelangen

2.328

1.824

Totaal eigen vermogen

16

487.106

478.928

Leningen

18

215.218

214.515

Financiële derivaten

19

567

583

Pensioengerelateerde verplichtingen

20

4.018

5.928

Voorzieningen

21

12.051

31.433

Latente belastingverplichtingen

9

6.655

7.333

Langlopende verplichtingen

238.509

259.792

Bankkredieten en leningen

22

550

7.630

Crediteuren en overige schulden

23

501.746

424.896

Acute belastingverplichtingen

23.005

22.508

Voorzieningen

21

31.011

27.419

Kortlopende verplichtingen

556.312

482.453

Totaal verplichtingen

794.821

742.245

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

1.281.927

1.221.173