23 | crediteuren en overige schulden

2015

2014

Handelscrediteuren

46.112

35.860

Personeelsgerelateerde schulden

294.062

243.951

Te betalen omzetbelastingen

104.077

90.275

Overige schulden

14.396

13.582

Overlopende passiva

43.099

41.228

STAND PER 31 DECEMBER

501.746

424.896

De overlopende passiva bevatten tevens € 11,3 miljoen (2014: € 17,9 miljoen) aan onverschuldigde betalingen door de factormaatschappij.