19 | financiële derivaten

De groep heeft drie rentederivaten afgesloten met het oog op het beheersen van het interestrisico. Hiervoor wordt, conform IAS 39, hedge accounting toegepast. De rentederivaten zijn als effectief beoordeeld. De derivaten zijn afgesloten bij banken van de gesyndiceerde kredietfaciliteit.

De drie rentederivaten zijn ingegaan op 31 december 2013 voor een periode van drie jaar voor een totale nominale waarde van € 42 miljoen. De variabele interest op basis van 3-maands Euribor is afgedekt tegen een vast rentetarief van 0,63% per jaar. Ultimo 2015 hebben de derivaten een waarde van € -340 (2014: € -475). De waardemutatie van € 102 na winstbelasting (2014: € -322) is verwerkt in het totaalresultaat en de invloed op het eigen vermogen (na winstbelasting) bedraagt € -254 (2014: € -356). De tegenpartijen voor de derivaten hebben geen waarborgen gevraagd noch afgegeven.

Daarnaast bevat de balanspost de waardering voor een optie welke de groep heeft op 20% van de aandelen in BC Beheer B.V. van € -227 (2014: € -108). De mutatie is als financieringsresultaat in de winst- en verliesrekening verwerkt.