13 | financiële vaste activa

2015

2014

Langetermijnleningen

16.859

15.570

Waarborgsommen

1.152

1.027

Geactiveerde transactiekosten gesyndiceerde kredietfaciliteit

909

645

Vordering uit hoofde van CICE-belastingmaatregel

3.090

31.647

Geassocieerde deelnemingen

1.682

3.786

STAND PER 31 DECEMBER

23.692

52.675

De langetermijnleningen betreffen met name een wettelijk verplichte lening aan de Franse overheid met een looptijd van 20 jaar. De nominale waarde van deze lening bedraagt € 17.748 (2014: € 16.322). De geamortiseerde kostprijs van deze lening wordt berekend op basis van de rente op Franse 10-jaars staatsobligaties. Deze rente is gestegen van 0,83% per ultimo 2014 naar 0,95% per ultimo 2015, hetgeen heeft geleid tot een aanpassing in de boekwaarde van € -354 (2014: € 2.684 als gevolg van een daling van de rente van 2,49% per ultimo 2013 naar 0,83% per ultimo 2014). Deze is verantwoord in het financieringsresultaat.

De waarborgsommen zijn bedoeld als zekerheid voor de verhuurder van gehuurde panden en voor betaling van sociale premies en belastingen.

De geactiveerde transactiekosten hebben betrekking op de, gedurende 2011 afgesloten en in 2015 verlengde gesyndiceerde kredietfaciliteit.

De vordering uit hoofde van de CICE-belastingmaatregel in Frankijk is contant gemaakt. Dit is in lijn met de verwachte verrekeningstermijn (drie jaar) alsook met de toepasselijke wetgeving. De vordering is berekend als een percentage over het salaris en wordt verrekend met de te betalen winstbelasting. Indien de vordering de te betalen winstbelasting overstijgt, wordt de vordering maximaal drie jaar na toekenning uitgekeerd.
De bate is onder de kostprijs van de omzet verantwoord. De aanpassing in de boekwaarde als gevolg van het verdisconteren van € 228 (2014: € -127) is verantwoord in het financieringsresultaat. Gezien de verwachte verrekeningstermijn is de mutatie in de vordering in het geconsolideerd kasstroomoverzicht verwerkt als andere niet-kasstroomvordering, gesaldeerd met verkoopopbrengst.
In 2015 zijn de vorderingen zoals opgebouwd in 2013, 2014 en grotendeels in 2015 ten bedrage van € 48.814, na aftrek van € 1.583 kosten verkocht voor € 47.231. De materiële risico's gepaard gaande met de betreffende vorderingen zijn overgedragen. Genoemde kosten zijn als financieringslasten verantwoord. In het geconsolideerd kasstroomoverzicht betreft de andere niet-kasstroomvordering, gesaldeerd met verkoopopbrengst van € 27.202 het saldo van de netto verkoopopbrengst van € 47.231 minus de in 2015 ontstane vorderingen van € 20.029.

Het verloop van de vordering uit hoofde van CICE-belastingmaatregel is als volgt:

2015

Stand per 1 januari 2015

31.647

Ontstane vordering in 2015

20.029

Verkochte vordering in 2015

-48.814

Oprenting vordering

228

STAND PER 31 DECEMBER 2015

3.090

De betalingstermijn van de financiële vaste activa is niet verstreken en hierop is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen.

De geassocieerde deelnemingen betreffen onderstaande belangen:

% AANDELEN

BOEKWAARDE
31 DECEMBER 2015

2015

RESULTAAT IN
WINST- EN VERLIES
REKENING

OMZET

NETTOWINST

BC Beheer B.V.

20%

646

-2.634

1.200

-1.108

Overig

20% - 49%

1.036

106

11.740

28

1.682

-2.528

In 2015 heeft een afwaardering van het belang in BC Beheer B.V. plaatsgevonden van € 2.412.

% AANDELEN

BOEKWAARDE
31 DECEMBER 2014

2014

RESULTAAT IN
WINST- EN VERLIES
REKENING

OMZET

NETTOWINST

BC Beheer B.V.

20%

3.279

-120

94

-603

Overig

49%

507

101

9.496

207

3.786

-19