08 | financieringsresultaat

2015

2014

Rente op leningen

6.425

7.695

Betalingen op financiële derivaten

188

165

Commitment en utilisation fee gesyndiceerde kredietfaciliteit

1.099

1.309

Herwaardering uitgegeven lening Franse overheid

354

-

Herwaardering uitstaande vordering CICE-belastingmaatregel

-

127

Waardeveranderingen voorwaardelijke vergoedingen acquisities

590

2.252

Overige rentelasten

2.626

727

Koersverschillen

20

-

TOTAAL FINANCIERINGSLASTEN

11.302

12.275

BIJZONDERE FINANCIERINGSLASTEN IN VERBAND MET URSSAF-AANSLAG

4.640

-

Ontvangen rente

350

35

Herwaardering uitstaande vordering CICE-belastingmaatregel

228

-

Herwaardering uitgegeven lening Franse overheid

-

2.684

Koersverschillen

-

17

TOTAAL FINANCIERINGSBATEN

578

2.736

TOTAAL FINANCIERINGSRESULTAAT

15.364

9.539

Voor nadere toelichting met betrekking tot de bepaling van de financieringslasten op de leningen wordt verwezen naar toelichting 18. De waardeveranderingen voorwaardelijke vergoedingen acquisities is het gevolg van een herberekening van de earn-outs welke op eerdere investeringen in dochterondernemingen dienen te worden betaald.
De overige interestlasten hebben onder andere betrekking op € 1.583 kosten bij verkoop van de vordering uit hoofde van de CICE-belastingmaatregel (zie toelichting 13) en rente op rekeningen-courant bij banken.

De bijzondere financieringlast betreft de rentelast op de URSSAF verplichting (zie toelichting 6).

De herwaardering van de aan de Franse overheid uitgegeven lening heeft betrekking op de verandering in de marktrente waartegen de kasstromen uit deze leningen contant worden gemaakt. De ontvangen rente op deze lening is lager dan de marktrente.