11 | goodwill

2015

2014

Kostprijs

879.990

875.077

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen

-196.906

-196.906

Boekwaarde 1 januari

683.084

678.171

Verwerving van dochterondernemingen

181

4.913

Amortisatie uit hoofde van verkoop activiteiten van dochterondernemingen

-4.097

-

Saldo

-3.916

4.913

Boekwaarde 31 december

679.168

683.084

Kostprijs

876.074

879.990

Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen

-196.906

-196.906

BOEKWAARDE 31 DECEMBER

679.168

683.084

De verwerving van dochterondernemingen wordt nader gespecificeerd in toelichting 4.

De goodwill is toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden. Deze toerekening is gebaseerd op de landen gerichte rapportagestructuur die in 2015 door de Raad van Bestuur werd gebruikt voor de bewaking van de goodwill, en is als volgt:

2015

2014

Nederland General Staffing

98.935

102.851

Nederland Specialist Staffing

211.335

211.335

Nederland Secretary Plus

5.849

5.849

Nederland Professionals

66.598

66.598

Nederland Online Business Solutions

7.104

7.104

België General Staffing

141.500

141.500

België Specialist Staffing

21.893

21.893

België Secretary Plus

14.823

14.823

België Professionals

11.389

11.389

België Online Business Solutions

1.703

1.703

Frankrijk Professionals

1.056

1.056

Duitsland Specialist Staffing

96.983

96.983

679.168

683.084

Bijzondere waardevermindering voor kasstroomgenererende eenheden waarin goodwill is geactiveerd
In geval van een triggering event en minimaal jaarlijks worden de kasstroomgenererende eenheden onderworpen aan een bijzondere waardeverminderingstest. Tijdens de bijzondere waardeverminderingstest wordt de boekwaarde van betrokken kasstroomgenererende eenheden vergeleken met de realiseerbare waarde. Deze realiseerbare waarde wordt bepaald door de hoogste van de reële waarde of de bedrijfswaarde. Voor de reële waarde is aansluiting gezocht bij het voorgenomen openbaar bod zoals 22 december 2015 door Recruit Holdings Co., Ltd. is aangekondigd vermeerderd met de netto financiële schuldpositie ultimo 2015 en verminderd met de verkoopkosten gepaard gaande met het openbaar bod. Het bod van € 17,50 per gewoon aandeel leidt bij 81.118.761 uitgegeven aandelen tot een waarde van de aandelen van € 1.419.578. Na bijtelling van de schuldpositie ten bedrage van € 134.414 en aftrek van de mogelijke verkoopkosten gepaard gaande met het openbaar bod van € 12.168 bedraagt de reële waarde derhalve € 1.541.824. De reële waarde is aan kasstroomgenererende eenheden toegerekend op basis van het relatieve aandeel in de bedrijfswaarde van USG People N.V. als geheel omdat verondersteld wordt dat de synergievoordelen die Recruit Holdings Co., Ltd. verwacht te behalen (blijkend uit de control premium in het voorgenomen openbaar bod) naar rato van dat relatieve aandeel gelijkmatig over de kasstroomgenererende eenheden zijn verdeeld.
Voor de bedrijfswaarde berekeningen wordt uitgegaan van toekomstige kasstromen die contant worden gemaakt, gebruikmakend van een disconteringsvoet voor belastingen. Voor de verschillende kasstroomgenererende eenheden resulteert dit in een disconteringsvoet voor belastingen tussen 12,4% en 16,2% (2014: tussen 10,7% en 18,0%). De realiseerbare waarde is gebaseerd op de reële waarde omdat deze hoger is dan de bedrijfswaarde. De hierbij toegepaste disconteringsvoet na belasting ligt tussen 9,1% en 9,6%.
De toekomstige kasstromen van de kasstroomgenererende eenheden worden geschat op basis van actuele resultaten uit operaties en de verwachte toekomstige prestaties, welke zijn gebaseerd op historische prestaties, managementinschattingen en aannames van omzetgroei, brutomarge en kostenontwikkeling, getoetst aan externe data, voor een periode van 7 jaar (2014: 7 jaar). Kasstroomprojecties na deze periode worden geëxtrapoleerd middels een groeipercentage van 0% (2014: 0,6%) voor de gehele groep. Het groeipercentage is mede gebaseerd op de huidige lage risicovrije rente.

Er wordt afgeweken van de door IAS 36 voorgeschreven maximale vijfjaarsprognose omdat een volledige marktcyclus voor de sector circa zeven jaar omvat. Voor de restwaarde wordt het gemiddelde niveau van de prognose gehanteerd, welke wordt gecorrigeerd voor inflatie.

De belangrijkste gehanteerde veronderstellingen voor de bedrijfswaarde in de bijzondere waardeverminderingsberekeningen zijn:

  • De verwachte gemiddelde jaarlijkse omzetgroei voor de groep varieert van 5% tot 8% in de eerste drie jaar en 3% tot 5% in de vier opvolgende jaren. De verwachte gemiddelde jaarlijkse omzetgroei voor volwassen markten varieert van 5% tot 8% in de eerste drie jaar en 3% tot 5% in de vier opvolgende jaren. Voor de groeimarkten is rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 4% tot 5% in de eerste drie jaar en 3% tot 4% in de vier opvolgende jaren. Hierbij is rekening gehouden met de verbeterde economische groeivoorspellingen in de verschillende landen, mede gelet op het cyclische karakter van de business.
  • De EBITA van de groep varieert van 5% tot 5,5% van de omzet over een periode van 7 jaar.
  • De groeipercentages van de omzet en de EBITA percentages variëren per kasstroomgenererende eenheid en zijn in belangrijke mate afhankelijk van de economische vooruitzichten en de verschillende soorten van dienstverlening.

De verwachte gemiddelde omzetgroei en de disconteringsvoet voor de kasstroomgenererende eenheden waar een significant deel van de goodwill aan is toegerekend, bedragen op jaarbasis:

2015

VERONDERSTELDE
GEMIDDELD VERWACHTE
OMZETGROEI 2016-2022

DISCONTERINGSVOET VOOR BELASTING

DISCONTERINGSVOET
NA BELASTING1

Nederland General Staffing

4,7%

12,6%

9,2%

Nederland Specialist Staffing

4,3%

12,6%

9,2%

Nederland Professionals

5,7%

12,5%

9,2%

België General Staffing

3,8%

16,2%

9,6%

Duitsland Specialist Staffing

3,2%

13,0%

9,1%

  1. 1 Informatie opgenomen omwille van toepassing reële waarde als realiseerbare waarde

2014

VERONDERSTELDE
GEMIDDELD VERWACHTE
OMZETGROEI 2015-2021

DISCONTERINGSVOET VOOR BELASTING

Nederland General Staffing

3,8%

12,8%

Nederland Specialist Staffing

4,5%

12,8%

Nederland Professionals

6,4%

12,8%

België General Staffing

4,6%

15,8%

Duitsland Specialist Staffing

5,5%

13,2%

De gemiddelde verwachte omzetgroei van de kasstroomgenererende eenheden is in lijn met vorig jaar ingeschat rekening houdende met de ontwikkeling van het bruto binnenlands product in de voor USG People belangrijkste landen. Voor de middellange termijn is de verwachting dat alle kasstroomgenererende eenheden profiteren van de gedane investeringen in innovaties & ICT en de schaalbaarheid van bestaande business modellen.

Op basis van de prognoses zijn op de goodwill, de materiële vaste activa en de overige immateriële vaste activa geen bijzondere waardeverminderingen verwerkt (2014 € nihil). De aanwezige headroom is ultimo 2015, in de range van 31% tot 513%, zodanig van omvang dat geen gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd voor mogelijke situaties die kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering.

Ultimo 2014 was de realiseerbare waarde gebaseerd op de bedrijfswaarde omdat deze hoger was dan de reële waarde. Er waren gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor mogelijke situaties die konden leiden tot een bijzondere waardevermindering. De uitkomsten van deze gevoeligheidsanalyses, voor de kasstroomgenererende eenheden waar een significant deel van de goodwill aan is toegerekend, waren als volgt:

  • Indien de disconteringsvoet voor belasting met 0,5% zou stijgen, kon het surplus van de bedrijfswaarde boven de boekwaarde dalen met 12% en een bijzondere waardevermindering tot gevolg hebben van € 4 miljoen.
  • Indien de omzetprojecties over 2015 zouden worden verlaagd met 10% en daarmee de hoogte van de omzet van de daarop volgende jaren, kon het surplus van de bedrijfswaarde boven de boekwaarde dalen met 36% en kon dit een bijzondere waardevermindering tot gevolg hebben van in totaal € 24 miljoen.
  • Indien de projecties van de EBITA in de periode 2015 tot en met 2021 als percentage van de omzet zou worden verlaagd met 0,5% kon het surplus van de bedrijfswaarde boven de boekwaarde dalen met 36% en kon dit een bijzondere waardevermindering tot gevolg hebben van in totaal € 18 miljoen.

De sensitiviteit deed zich met name voor bij de kasstroomgenererende eenheid Specialist Staffing Duitsland en in beperkte mate bij de kasstroomgenererende eenheden General Staffing België en Professionals Nederland. Het diende te worden opgemerkt dat de headroom van de kasstroomgenererende eenheid Specialist Staffing Duitsland beperkt was en hiermee zeer gevoelig was voor varianties in de gehanteerde veronderstellingen in 2015. Indien de werkelijke EBITA of de omzet in 2015 met 0,1% achter zou blijven ten opzichte van hetgeen als prognose was opgenomen in het model dat gehanteerd wordt voor de bijzondere waardeverminderingstest, zou dit leiden dit tot een bijzondere waardevermindering.

Bij de gevoeligheidsanalyses waren de overige inputvariabelen, die worden gebruikt in de berekeningen, gelijk gehouden aan de basisprojecties. In werkelijkheid beïnvloeden de verschillende inputvariabelen elkaar, waardoor de uitkomsten van de analyse slechts een indicatie gaven van de invloed van eenzijdige wijzigingen.