14 | handelsvorderingen en overige vorderingen

2015

2014

Handelsvorderingen

370.837

279.645

Af: voorziening voor oninbaarheid

-3.903

-4.542

Handelsvorderingen minus voorziening voor oninbaar

366.934

275.103

Overige kortlopende vorderingen

4.005

3.901

Overlopende activa

11.267

15.379

STAND PER 31 DECEMBER

382.206

294.383

De ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen is als volgt:

2015

2014

Betalingstermijn niet verstreken

321.326

228.364

Betalingstermijn verstreken:

- < 90 dagen

43.909

44.983

- 91 – 180 dagen

1.413

969

- > 180 dagen

286

787

Totaal niet-afgewaardeerde vorderingen

366.934

275.103

Bij: voorziening voor oninbaarheid

3.903

4.542

Totaal handelsvorderingen

370.837

279.645

Een deel van de handelsvorderingen in België en Frankrijk worden verkocht (in 2014 België, Frankrijk en Duitsland). De risico’s en voordelen behorende bij de vorderingen zijn aan de factormaatschappijen overgedragen. Ultimo 2015 waren handelsvorderingen verkocht voor een bedrag van € 92,0 miljoen (2014: € 124,1 miljoen). De daling is met name veroorzaakt door een gedeeltelijke afbouw van het factoringprogramma. Het maximale bedrag dat de groep op enig moment kan verkopen bedraagt € 175 miljoen.

Van de handelsvorderingen van € 370,8 miljoen (inclusief BTW) is € 270,1 miljoen verzekerd en € 100,7 miljoen niet verzekerd. Van het niet verzekerde bedrag is € 35,1 miljoen te vorderen op overheidsinstellingen. Ultimo 2014 was van de handelsvorderingen van € 279,6 miljoen (inclusief BTW) € 196,8 miljoen verzekerd en € 82,8 miljoen niet verzekerd. Van het niet verzekerde bedrag was € 23,7 miljoen te vorderen op overheidsinstellingen.

In 2015 is € 0,3 miljoen (2014: € 0,3 miljoen) ontvangen als schade-uitkering van de kredietverzekeraar.

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is als volgt:

2015

2014

Stand per 1 januari

4.542

6.087

Dotaties

552

822

Afgeschreven handelsvorderingen

-384

-817

Vrijvallen

-807

-1.550

STAND PER 31 DECEMBER

3.903

4.542

Het treffen van een voorziening voor oninbaarheid of de vrijval van deze voorziening wordt in de winst- en verliesrekening onder verkoopkosten verantwoord.