04 | investeringen en desinvesteringen

Hieronder worden zowel de investeringen als de desinvesteringen in dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen beschreven.

4.1. Investeringen

Investeringen 2015: dochterondernemingen
Op 11 september 2015 heeft een investering van 100% van de aandelen in Zorgzuster Nederland B.V. plaatsgevonden.

Zorgzuster Nederland B.V. speelt een verbindende en faciliterende rol tussen individuele zorgvragers en zorginstellingen enerzijds en zelfstandige zorgverleners anderzijds. Zorgzuster werkt vooral met zelfstandige verpleegkundigen die actief zijn in de thuiszorg.

De overgedragen vergoeding bedraagt € 573 en daarnaast is een voorwaardelijke overnamesom, afhankelijk van in de toekomst gerealiseerde netto-omzet, overeengekomen. Deze voorwaardelijke overnamesom betreft een earn-outverplichting en wordt gewaardeerd tegen reële waarde volgens niveau 3. Ultimo 2015 is de verplichting op nihil gewaardeerd.

Per overnamedatum zijn de activa en verplichtingen uit hoofde van de acquisitie gewaardeerd tegen werkelijke waarde. De separaat geïdentificeerde immateriële vaste activa zijn het handelsmerk van € 112 en de cliëntenrelaties van € 97. De reële waarde van de handelsmerken is bepaald op basis van het verwachte royalty percentage dat een derde zou betalen voor het gebruik maken van het merk (niveau 3). De reële waarde van de cliëntenrelaties is bepaald op basis van de contant gemaakte verwachte kasstromen die met het actief worden gerealiseerd (niveau 3). De reële waarde van de overige activa en verplichtingen is gelijkgesteld aan de boekwaarde. De handelsvorderingen en overige vorderingen werden per acquisitiedatum als volledig inbaar verondersteld.

De goodwill is gewaardeerd op € 181 en kan worden toegeschreven aan de mogelijkheid om de bestaande dienstverlening in een veranderende zorgsector in Nederland verder uit te breiden. De goodwill is niet fiscaal aftrekbaar.

In 2015 was de bijdrage van de acquisitie aan de netto-omzet van de groep € 173 en € -119 aan het nettoresultaat van de groep. Indien de acquisitie per 1 januari 2015 had plaatsgevonden zou de bijdrage aan de netto-omzet € 567 en aan het nettoresultaat € -344 zijn.

De transactiekosten voor de acquisitie bedragen € 8 en zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de algemene beheerskosten.

De acquisitie wordt in het operationele segment General Staffing in Nederland gerapporteerd.

Het bedrag voor de uitstroom van liquide middelen als gevolg van acquisities in het kasstroomoverzicht is als volgt:

2015

Overgedragen vergoedingen

573

Af: liquide middelen in verkregen dochteronderneming

-8

Uitstroom liquide middelen acquisities

565

Betaalde voorwaardelijke overnamesommen

3.279

UITSTROOM LIQUIDE MIDDELEN ALS GEVOLG VAN ACQUISITIES

3.844

De betaalde voorwaardelijke overnamesommen van € 3.279 hebben betrekking op in 2013 en 2014 gerealiseerde acquisities.

Investeringen 2015: geassocieerde deelnemingen
De volgende investeringen in geassocieerde deelnemingen hebben plaatsgevonden:

GEASSOCIEERDE DEELNEMING

OVERGENOMEN % AANDELEN

DATUM VAN INVESTERING

Speakap Holding B.V.

20%

30 maart 2015

Co.Station Brussels NV

25%

21 oktober 2015

Speakap Holding B.V. is in Nederland gevestigd en actief op het gebied van online communicatie gericht op interne communicatie gebruik makend van het platform ‘Speakap’. Co.Station Brussels NV biedt beginnende ondernemingen een omgeving waarbij geprofiteerd kan worden van de aanwezigheid van en samenwerking met andere startende ondernemers. Dit gebeurt in de vorm van het beschikbaar stellen van kantoorruimte waar ondernemers in gezamenlijkheid kunnen werken en van elkaar leren en het aanbieden van gerichte opleidingen.

De kostprijs van beide investeringen bedraagt € 450 en is onder de financiële vaste activa verantwoord (zie toelichting 13). Bij de eerste waardering van deze investeringen is de goodwill bepaald op € 892 en bedroegen de activa en verplichtingen per saldo € - 442.

Investeringen 2014: dochterondernemingen
De volgende investeringen in dochterondernemingen hebben plaatsgevonden:

DOCHTERONDERNEMING

OVERGENOMEN % AANDELEN

DATUM VAN INVESTERING

Netwerven B.V.

51%

1 oktober 2014

Connecting Expertise NV

51%

9 december 2014

Netwerven B.V. adviseert en ondersteunt bij het bepalen en inzetten van een recruitmentstrategie en bij de optimalisatie van het recruitmentproces. Connecting Expertise NV is een online-softwaredienstverlener die een Vendor Management Systeem inclusief een online marktplaats aanbiedt. De hieronder gegeven financiële informatie is gecombineerd voor beide acquisities. Met de eigenaren van de ondernemingen zijn gelijktijdige call- en put opties of een uitgestelde aankoop met betrekking tot de acquisitie van de resterende 49% van de aandelen overeengekomen. Deze transacties zullen in de jaren 2018 respectievelijk 2019 plaatsvinden. Hiermee komen de risico's en rechten van de ondernemingen, behalve nog uit te keren dividenden voor overdracht van de resterende aandelen, voor rekening van de groep. De minderheidsbelangen zijn in overeenstemming met het aandeel van de minderheidsaandeelhouders in het nettoresultaat.

De overgedragen vergoeding voor beide investeringen bedraagt tezamen € 9.139 waarvan € 5.209 voorwaardelijk is. De voorwaardelijke overnamesommen zijn afhankelijk van in de toekomst gerealiseerde resultaten en worden gewaardeerd tegen reële waarde volgens niveau 3. Ze bestaan gedeeltelijk uit earn-outverplichtingen van € 1.275 met betrekking tot de overname van de 51% van de aandelen. Het resterende gedeelte van € 3.934 heeft betrekking op de call- en put optie respectievelijk de uitgestelde aankoop. Gedurende 2014 is de earn-outverplichting verhoogd met € 1.392 als gevolg van een herwaardering op basis van in 2014 gerealiseerde resultaten. Deze aanpassing is in de winst- en verliesrekening onder financieringslasten verwerkt.

Gedurende 2015 is de earn-outverplichting afgewikkeld voor een bedrag van € 2.413 waarna nog een voorwaardelijke verplichting van € 75 resteert. Ultimo 2015 zijn de voorwaardelijke overnamesommen met betrekking tot de call- en put optie respectievelijk uitgestelde aankoop van de resterende 49% van de aandelen gewaardeerd voor € 5.994.

De waardering van activa en verplichtingen uit hoofde van de acquisities is op overnamedatum als volgt:

REËLE WAARDE 2014

Handelsmerken

776

Cliëntenrelaties

2.546

Software

2.052

Materiële vaste activa

62

Handelsvorderingen en overige vorderingen

1.799

Liquide middelen

208

Latente belastingverplichtingen

-1.541

Acute belastingverplichtingen

-125

Crediteuren en overige schulden

-1.459

Minderheidsbelangen

-92

Verkregen activa en verplichtingen

4.226

Goodwill

4.913

Overgedragen vergoedingen

9.139

De separaat geïdentificeerde immateriële vaste activa zijn de handelsmerken, de cliëntenrelaties en de software. De reële waarde van de handelsmerken is bepaald op basis van het verwachte royalty percentage dat een derde zou betalen voor het gebruik maken van het merk (niveau 3). De reële waarde van de cliëntenrelaties en software is bepaald op basis van de contant gemaakte verwachte kasstromen die met het actief worden gerealiseerd (niveau 3). De reële waarde van de overige activa en verplichtingen is gelijkgesteld aan de boekwaarde. De handelsvorderingen en overige vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit handelsvorderingen en werden per acquisitiedatum als volledig inbaar verondersteld.

De goodwill kan worden toegeschreven aan de mogelijkheden die de aankopen de groep bieden om de strategie verder uit te breiden in online HR-dienstverlening en aan de mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor haar klanten te verhogen. De goodwill is niet fiscaal aftrekbaar.

De reconciliatie van het bedrag voor de uitstroom van liquide middelen in het kasstroomoverzicht is als volgt:

2014

Overgedragen vergoedingen

9.139

Af: voorwaardelijke vergoedingen

-5.209

Betaalde overgedragen vergoedingen

3.930

Af: liquide middelen in verkregen dochteronderneming

-208

UITSTROOM LIQUIDE MIDDELEN ALS GEVOLG VAN ACQUISITIES

3.722

In 2014 was de bijdrage van beide acquisities aan de netto-omzet van de groep € 1.431 en € 390 aan het nettoresultaat van de groep. Indien de acquisities per 1 januari 2014 hadden plaatsgevonden zou de bijdrage aan de netto-omzet € 4.461 en aan het nettoresultaat € 536 zijn.

De transactiekosten voor de acquisities bedroegen € 151 en zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de algemene beheerskosten.

De acquisities worden in het operationele segment Online Business Solutions in Nederland of België gerapporteerd.

Investeringen 2014: geassocieerde deelneming
De volgende investering in een geassocieerde deelneming heeft plaatsgevonden:

GEASSOCIEERDE DEELNEMING

OVERGENOMEN % AANDELEN

DATUM VAN INVESTERING

BC Beheer B.V.

20%

31 oktober 2014

BC Beheer B.V. (Blue Carpet) is een Nederlandse onderneming die werkgevers en regionale en sectorale HR-platformen helpt bij het ontwikkelen van intelligente HR-communities voor werving en selectie, organisatie van de flexibele schil, uitwisseling van kennis en talent, mobiliteit, talentpools en talentontwikkeling. De kostprijs bedraagt € 3.400 en is onder de financiële vaste activa verantwoord (zie toelichting 13).

Tevens is met een mede-aandeelhouder een gelijktijdige call- en put optie overeengekomen voor de acquisitie van nog eens 20% van de aandelen. Deze kunnen gedurende een jaar vanaf 31 oktober 2017 worden uitgeoefend. De optie wordt niet als een verplichting uit een voorwaardelijke overnamesom op de balans opgenomen aangezien het hier een geassocieerde deelneming betreft. De optie kwalificeert als een financieel derivaat en welke als zodanig op de balans is verantwoord (zie toelichting 19).

4.2. Desinvesteringen

Desinvesteringen 2015
Per 1 augustus 2015 zijn de activiteiten van het Vakcollege voor 1 euro overgedragen aan de Stichting Vakmanschap in het Beroepsonderwijs. Als gevolg hiervan is de goodwill met € 4.097 afgewaardeerd.

Desinvesteringen 2014
Gedurende 2014 hebben geen desinvesteringen van dochtermaatschappijen plaatsgevonden.

4.2.1. Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten

De specificatie van het nettoresultaat uit beëindigde activiteiten in de winst- en verliesrekening is als volgt:

2015

2014

Nettoresultaat uit verkoop General Staffing-activiteiten

-166

-1.751

NETTORESULTAAT UIT BEËINDIGDE ACTIVITEITEN

-166

-1.751

Het nettoresultaat 2015 en 2014 heeft betrekking op de afwikkeling van diverse garanties afgegeven bij de verkoop van General Staffing activiteiten (in juni 2013) in de landen Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg. Uit hoofde hiervan heeft gedurende 2015 een kasuitstroom van € 2.553 plaatsgevonden.