18 | leningen

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de langlopende rentedragende leningen en verplichtingen. Toelichting 3 geeft nadere informatie over het gelopen interestrisico.

2015

2014

Boekwaarde langlopende rentedragende leningen

215.409

218.093

Kortlopend deel langlopende leningen

-191

-3.578

STAND PER 31 DECEMBER

215.218

214.515

Aflossingstermijnen ultimo 2015 op basis van boekwaarde zijn als volgt:

TOTAAL

< 1 JAAR

1-2 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

Gesyndiceerde kredietfaciliteit

208.458

-

-

208.458

-

Voorwaardelijke overnamesommen

6.182

188

-

5.994

-

Overige langlopende kredietfaciliteiten

769

3

-

-

766

215.409

191

-

214.452

766

Aflossingstermijnen ultimo 2014 op basis van boekwaarde zijn als volgt:

TOTAAL

< 1 JAAR

1-2 JAAR

2-5 JAAR

> 5 JAAR

Gesyndiceerde kredietfaciliteit

149.416

-

149.416

-

-

Achtergestelde kredietfaciliteit

58.749

-

58.749

-

-

Voorwaardelijke overnamesommen

7.685

3.572

-

4.113

-

Overige langlopende kredietfaciliteiten

2.243

6

1.500

-

737

218.093

3.578

209.665

4.113

737

De groep heeft op 14 oktober 2015 de gesyndiceerde kredietfaciliteit (revolving- en standby-faciliteit), aangepast en verlengd met een looptijd van vijf jaar. De faciliteit eindigt op 14 oktober 2020 en kan maximaal tweemaal met 1 jaar worden verlengd. De met de banken overeengekomen ratio convenant voor de gesyndiceerde faciliteit is beschreven in toelichting 3. De achtergestelde kredietfaciliteit, afgesloten in 2013 met als vervaldatum 31 december 2016, is op 23 september 2015 vervroegd afgelost.

De gesyndiceerde kredietfaciliteit bestaat sinds 2015 uit de volgende twee tranches:

  • Tranche A (€ 360 miljoen): revolving kredietfaciliteit (€ 160 miljoen) waarvan ultimo 2015 € 150 miljoen was opgenomen en ancillary kredietfaciliteiten (€ 200 miljoen), opneembaar in de vorm van kortetermijnkredieten en bankgaranties bij syndicaatsbanken en
  • Tranche B (€ 90 miljoen): revolving kredietfaciliteit (€ 90 miljoen) waarvan ultimo 2015 € 60 miljoen was opgenomen en/of backstopfaciliteit gereserveerd voor een commercial paper-programma. Ultimo 2015 werd van het commercial paper-programma geen gebruik gemaakt.

Voor de gesyndiceerde kredietfaciliteit worden de rentelasten over de gebruikte kredietfaciliteit berekend op basis van de 1-maands- tot 6-maands-Euribor met een ondergrens van 0%, verhoogd met een interestmarge tussen 55 en 165 basispunten (tot de aanpassing en verlenging per 14 oktober bedroeg de interestmarge tussen 95 en 165 basispunten). Voor de achtergestelde kredietfaciliteit zijn de rentelasten berekend op basis van de 3-maands- of 6-maands-Euribor verhoogd met een interestmarge tussen 625 en 700 basispunten.

Het verloop van de gesyndiceerde kredietfaciliteit is als volgt:

2015

2014

Boekwaarde verplichting per 1 januari

149.416

149.042

Opgenomen

60.000

-

Transactiekosten herfinanciering

-1.347

-

Rentelast

1.963

2.395

Betaalde rente

-1.574

-2.021

Boekwaarde verplichting per 31 december

208.458

149.416

Het verloop van de achtergestelde kredietfaciliteit is als volgt:

2015

2014

Boekwaarde verplichting per 1 januari

58.749

58.118

Rentelast

4.047

4.618

Betaalde rente

-2.796

-3.987

Terugbetaling

-60.000

-

Boekwaarde verplichting per 31 december

-

58.749

Rentelasten en commitment utilisation fee
De gemiddelde betaalde rente over de gesyndiceerde faciliteit was 0,9% (2014: 1,3%). De commitment en utilisation fee bedroeg € 1.099 (2014: € 1.309). Deze is verwerkt onder het financieringsresultaat in de winst- en verliesrekening. De gemiddelde betaalde rente over de achtergestelde kredietfaciliteit was 6,4% (2014: 6,6%). In 2015 heeft een versnelde afschrijving van geamortiseerde kosten plaatsgevonden van € 738 als gevolg van de vervroegde aflossing van de achtergestelde kredietfaciliteit.