15 | liquide middelen en bankkredieten

2015

2014

Liquide middelen zoals in de balans getoond

81.354

64.691

Bankkredieten

-359

-4.052

SALDO LIQUIDE MIDDELEN EN BANKKREDIETEN IN KASSTROOMOVERZICHT

80.995

60.639

Een bedrag van € 1.246 (2014: € 937) is niet vrij beschikbaar. Dit saldo kan slechts worden gebruikt voor het voldoen van loonheffingen uit hoofde van de waarborgstelling in Nederland. Liquide middelen worden alleen aangehouden bij financiële instellingen met minimaal een A rating (S&P, Moody’s, Fitch of A.M. Best).