07 | operationele kosten

De specificatie van de operationele kosten is als volgt:

2015

2014

Personeelskosten

313.611

300.130

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen

26.915

25.553

Overige kosten

98.247

99.244

TOTAAL

438.773

424.927

In de bijzondere overige kosten ten bedrage van € 3.771 zoals weergegeven in de winst- en verliesrekening is € 2.945 opgenomen inzake kosten van op aandelen gebaseerde beloningen en advieskosten voortvloeiend uit het door Recruit Holdings Co., Ltd. aangekondigde voorgenomen openbaar bod en € 826 opgenomen uit hoofde van de URSSAF-aanslag zoals beschreven in toelichting 6.

De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

2015

2014

Lonen en salarissen indirect personeel

215.385

208.034

Sociale lasten

45.823

45.815

Premies pensioenregelingen op basis van beschikbare premiestelsels

4.917

4.413

Kosten toegezegd-pensioenregelingen

534

876

Kosten op aandelen gebaseerde beloningen

4.8801

404

Overige personeelskosten

42.072

40.588

TOTAAL

313.611

300.130

  1. 1 Deze kosten worden nader uiteengezet in toelichting 24

Het aantal indirecte personeelsleden (FTE) bedraagt:

2015

2014

Stand 31 december

4.740

4.918

Gemiddeld gedurende het jaar

4.861

4.821