05 | operationele segmenten

Medio 2015 heeft de groep haar rapportagestructuur aangepast. Deze volgt de landenstructuur waarbinnen de groep actief is (voorheen was dit volgens de toepasselijke product-marktcombinaties). De maandelijks aan de Raad van Bestuur, als chief operating decision maker, gerapporteerde informatie volgt deze lijn. De resultaten van de groep worden hierbij onderverdeeld naar land welke vervolgens nader worden geanalyseerd naar segmenten (General Staffing, Specialist Staffing, Professionals en Online Business Solutions). Op basis hiervan neemt de Raad van Bestuur zijn beslissingen.

De toelichting van de operationele segmenten is als gevolg hiervan aangepast ten opzichte van de jaarrekening van 2014. De vergelijkende cijfers over het jaar 2014 zijn eveneens aangepast.

De Raad van Bestuur beoordeelt de segmenten voornamelijk op omzet en EBITA. Financieringsresultaten worden niet aan de segmenten toegerekend omdat de kasgelden door de centrale treasury-afdeling worden beheerd. De segmentatie van de financieringsresultaten en het nettoresultaat wordt daarom niet weergegeven. Een aantal operationele segmenten waaronder Online Business Solutions zijn, vanwege hun omvang, onder “overig” samengevoegd. Omzet tussen operationele segmenten is niet materieel en wordt derhalve niet separaat weergegeven.

5.1. Segmentatie van het resultaat

2015

NETTO-
OMZET

AFSCHRIJVINGEN

EBITA

AMORISATIE EN
BIJZONDERE WAARDE-
VERMINDERING

BEDRIJFS-
RESULTAAT

General Staffing

620.813

-6.040

15.250

-4.388

10.862

Specialist Staffing

388.431

-3.984

23.725

-

23.725

Professionals

93.146

-1.001

1.327

-773

554

Overig

8.395

-576

533

-625

-92

Nederland

1.110.785

-11.601

40.835

-5.786

35.049

General Staffing

435.809

-3.594

19.874

-

19.874

Specialist Staffing

203.854

-1.520

21.282

-139

21.143

Overig

45.991

-490

-502

-231

-733

België

685.654

-5.604

40.654

-370

40.284

General Staffing

514.647

-826

9.498

-

9.498

Overig

4.662

-18

-527

-96

-623

Frankrijk

519.309

-844

8.971

-96

8.875

Specialist Staffing

231.594

-634

5.771

-1.255

4.516

Overig

1.013

-26

-2.596

-

-2.596

Duitsland

232.607

-660

3.175

-1.255

1.920

Overig

2.312

-164

-1.368

-373

-1.741

Corporate

-

-161

-20.593

-1

-20.594

TOTAAL

2.550.667

-19.034

71.674

-7.881

63.793

2014

NETTO-
OMZET

AFSCHRIJVINGEN

EBITA

AMORISATIE EN
BIJZONDERE WAARDE-
VERMINDERING

BEDRIJFS-
RESULTAAT

General Staffing

550.240

-5.701

17.484

-277

17.207

Specialist Staffing

366.025

-4.720

15.736

-

15.736

Professionals

93.445

-1.055

4.385

-904

3.481

Overig

6.098

-305

1.379

-364

1.015

Nederland

1.015.808

-11.781

38.984

-1.545

37.439

General Staffing

386.013

-3.351

13.435

-

13.435

Specialist Staffing

188.260

-1.457

18.723

-208

18.515

Overig

44.548

-372

469

-20

449

België

618.821

-5.180

32.627

-228

32.399

General Staffing

482.823

-897

23.153

-

23.153

Overig

3.689

-25

-740

-287

-1.027

Frankrijk

486.512

-922

22.413

-287

22.126

Specialist Staffing

225.649

-621

2.501

-4.284

-1.783

Overig

292

-6

-1.182

-

-1.182

Duitsland

225.941

-627

1.319

-4.284

-2.965

Overig

7.950

-85

-4.602

-27

-4.629

Corporate

-

-587

-17.197

-

-17.197

TOTAAL

2.355.032

-19.182

73.544

-6.371

67.173

De te onderscheiden vormen van dienstverlening, zoals omschreven in de waarderingsgrondslagen in toelichting 2.22., komen in alle segmenten voor.
Er zijn geen klanten die een materieel aandeel in de omzet hebben.

De aansluiting van de resultaten per operationeel segment naar het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is als volgt:

2015

2014

Bedrijfsresultaat in segmentatie van het resultaat

63.793

67.173

Financieringsresultaat

-15.364

-9.539

Resultaat geassocieerde deelnemingen

-2.528

-19

Winstbelasting

-25.373

-29.501

NETTORESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

20.528

28.114

5.2. Segmentatie van de balans

2015

MATERIËLE VASTE ACTIVA

GOODWILL

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

NETTO WERKKAPITAAL

TOTAAL

General Staffing

3.399

98.935

17.650

711

120.695

Specialist Staffing

3.928

217.184

9.489

-10.889

219.712

Professionals

909

66.598

3.789

-4.173

67.123

Overig

213

7.104

3.842

170

11.329

Nederland

8.449

389.821

34.770

-14.181

418.859

General Staffing

3.159

141.500

9.623

-35.390

118.892

Specialist Staffing

1.401

36.716

4.084

7.255

49.456

Overig

165

13.092

2.733

2.423

18.413

België

4.725

191.308

16.440

-25.712

186.761

General Staffing

2.102

-

688

-76.343

-73.553

Overig

26

1.056

24

-179

927

Frankrijk

2.128

1.056

712

-76.522

-72.626

Specialist Staffing

1.480

96.983

728

2.560

101.751

Overig

121

-

12

-71

62

Duitsland

1.601

96.983

740

2.489

101.813

Overig

1

-

2

138

141

Corporate

197

-

265

-5.752

-5.290

TOTAAL

17.101

679.168

52.929

-119.540

629.658

2014

MATERIËLE VASTE ACTIVA

GOODWILL

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

NETTO WERKKAPITAAL

TOTAAL

General Staffing

3.545

102.851

18.231

-10.605

114.022

Specialist Staffing

3.604

217.184

11.380

-13.119

219.049

Professionals

900

66.598

4.883

1.731

74.112

Overig

128

7.104

4.663

545

12.440

Nederland

8.177

393.737

39.157

-21.448

419.623

General Staffing

2.319

141.500

7.902

-30.288

121.433

Specialist Staffing

1.052

36.716

3.854

-13.044

28.578

Overig

164

13.092

3.124

-920

15.460

België

3.535

191.308

14.880

-44.252

165.471

General Staffing

2.018

-

755

-55.442

-52.669

Overig

22

1.056

135

-322

891

Frankrijk

2.040

1.056

890

-55.764

-51.778

Specialist Staffing

1.634

96.983

1.956

-9.332

91.241

Overig

8

-

9

28

45

Duitsland

1.642

96.983

1.965

-9.304

91.286

Overig

176

-

393

643

1.212

Corporate

687

-

710

-388

1.009

TOTAAL

16.257

683.084

57.995

-130.513

626.823

De aansluiting van de activa per operationeel segment naar de balans is als volgt:

2015

2014

Materiële vaste activa

17.101

16.257

Goodwill

679.168

683.084

Immateriële vaste activa

52.929

57.995

Handelsvorderingen en overige vorderingen

382.206

294.383

Crediteuren en overige schulden

-501.746

-424.896

TOTAAL

629.658

626.823