12 | overige immateriële vaste activa

HANDELS-
MERKEN

CLIËNTEN-
RELATIES

KANDIDATEN- BESTANDEN

SOFTWARE

TOTAAL

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 1 JANUARI 2014

Kostprijs

10.782

123.981

3.824

105.150

243.737

Cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen

-9.846

-113.445

-3.824

-56.648

-183.763

Boekwaarde per 1 januari 2014

936

10.536

-

48.502

59.974

MUTATIES IN BOEKWAARDE

Verwerving van dochterondernemingen

776

2.546

-

2.052

5.374

Investeringen

-

400

-

11.705

12.105

Desinvesteringen

-

-

-

-80

-80

Amortisatie

-353

-6.018

-

-9.052

-15.423

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-3.955

-3.955

Saldo

423

-3.072

-

670

-1.979

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 31 DECEMBER 2014

Kostprijs

5.546

65.395

-

115.967

186.908

Cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen

-4.187

-57.931

-

-66.795

-128.913

Boekwaarde per 31 december 2014

1.359

7.464

-

49.172

57.995

MUTATIES IN BOEKWAARDE

Verwerving van dochterondernemingen

112

97

-

129

338

Investeringen

-

-

-

12.417

12.417

Desinvesteringen

-

-

-

-434

-434

Amortisatie

-419

-3.366

-

-9.259

-13.044

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-4.343

-4.343

Saldo

-307

-3.269

-

-1.490

-5.066

SPECIFICATIE VAN BOEKWAARDE
PER 31 DECEMBER 2015

Kostprijs

1.572

12.412

-

100.669

114.653

Cumulatieve amortisatie en bijzondere waardeverminderingen

-520

-8.217

-

-52.987

-61.724

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2015

1.052

4.195

-

47.682

52.929

In de investeringen in software is een bedrag van € 5.263 opgenomen uit hoofde van software in ontwikkeling (2014: € 6.770).

De amortisatie op handelsmerken en cliëntenrelaties van € 3.785 (2014: € 6.371) is verantwoord als onderdeel van de verkoopkosten. Van de amortisatie op software is een bedrag van € 7.432 (2014: € 7.667) opgenomen in de algemene beheerskosten en een bedrag van € 1.827 (2014: € 1.385) in de verkoopkosten.

De bijzondere waardeverminderingen in 2015 en 2014 hebben betrekking op software die niet meer wordt gebruikt. De kosten van de bijzondere waardevermindering zijn verantwoord als onderdeel van de verkoopkosten en hebben voor beide jaren betrekking op Nederland.

De resterende levensduur van de handelsmerken is tussen de twee en zes jaar, voor de cliëntenrelaties is dat tussen de één en vijf jaar. De resterende levensduur van de software is tussen de één en tien jaar.