20 | pensioen­gerelateerde verplichtingen

De groep draagt bij aan een aantal toegezegd-pensioenregelingen die voorzien in pensioenuitkeringen aan werknemers wanneer zij uit dienst danwel met pensioen gaan. Deze regelingen gelden voor een beperkt deel van de medewerkers. Voor de andere medewerkers is sprake van beschikbare premieregelingen en/of oudedagsvoorzieningen in overeenstemming met de regelgeving.

De verzekerde afgefinancierde regelingen hebben een beperkte contractuele looptijd. Het belangrijkste contract is per 31 december 2015 afgelopen, wat hieronder nader wordt toegelicht. Hierbij resteert uitsluitend een risico in verband met waardeoverdrachten.

20.1. Verloop van de pensioenverplichtingen en de beleggingen

PENSIOENGERELATEERDE VERPLICHTINGEN

2015

2014

Contante waarde van afgefinancierde verplichtingen

18.532

222.746

Af: reële waarde van fondsbeleggingen

-17.996

-220.390

Nettoverplichting van afgefinancierde verplichtingen

536

2.356

Contante waarde van niet-afgefinancierde verplichtingen

3.482

3.572

NETTOVERPLICHTING

4.018

5.928

Ultimo 2015 zijn de volgende regelingen van kracht.

  • In Frankrijk is een regeling als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd welke beperkte uitkeringen doet na beëindiging van het dienstverband. Deze is voorzien ten bedrage van € 3.482.
  • De in België als beschikbare premieregelingen opgezette pensioenregelingen kwalificeren als toegezegd-pensioenregelingen. De Wet Aanvullende Pensioenen legt aan de werkgever de verplichting op om over de gehele looptijd van het contract met de verzekeraar een minimumrendement van 3,75% te garanderen op werknemersbijdragen en 3,25% op werkgeversbijdragen. In het verleden zijn de regelingen niet als zodanig verwerkt omdat de in het verleden behaalde resultaten het vereiste minimale rendement tot op heden hebben overtroffen. De continue lage interest zoals te behalen op de Europese financiële markten zorgt voor een toenemend risico voor de werkgevers. Vanaf 2014 is deze regeling voor het eerst opgenomen in de verplichtingen en beleggingen voor een bedrag van € 3.368. Ultimo 2015 is de voorziening nihil.
  • In Duitsland is een gesloten regeling als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd ten bedrage van € 372.
  • In Nederland is een regeling als toegezegd-pensioenregeling gekwalificeerd waarvan uitsluitend de risico's van indexatiekosten en waardeoverdrachten resteren. De indexatiekosten zijn voorzien ten bedrage van € 164, het risico van waardeoverdrachten wordt als nihil wordt verondersteld.


VERPLICHTINGEN

FONDS-BELEGGINGEN

TOTAAL BALANS

TOTAAL MUTATIE WINST- EN VERLIES-REKENING

TOTAAL MUTATIE TOTAAL-RESULTAAT

Balans per 1 januari 2014

169.388

-163.187

6.201

Servicekosten

1.502

85

1.587

1.587

Rentekosten

5.673

-5.387

286

286

Aanpassing in verband met reorganisatie, regelingwijziging

-997

-

-997

-997

Herwaardering:

- Opbrengst beleggingen, exclusief rentekosten

-

-49.509

-49.509

-49.509

- Actuariële winsten/verliezen als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen

44.939

-

44.939

44.939

- Actuariële winsten/verliezen als gevolg van veranderingen in demografische veronderstellingen

846

-

846

846

- Actuariële winsten/verliezen als gevolg van ervaringen

4.170

-

4.170

4.170

49.955

-49.509

446

446

Werkgeversbijdrage

-

-1.595

-1.595

Deelnemersbijdrage

51

-51

-

Betaalde uitkeringen

-2.622

2.622

-

Eerste opname

3.368

-3.368

-

Balans per 31 december 2014

226.318

-220.390

5.928

876

446

Balans per 1 januari 2015

226.318

-220.390

5.928

Servicekosten

2.200

80

2.280

2.280

Rentekosten

5.009

-4.879

130

130

Aanpassing in verband met regelingwijziging

-1.876

-

-1.876

-1.876

Herwaardering:

- Opbrengst beleggingen, exclusief rentekosten

-

8.701

8.701

8.701

- Actuariële winsten/verliezen als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen

-9.215

-

-9.215

-9.215

- Actuariële winsten/verliezen als gevolg van ervaringen

56

-

56

56

-9.159

8.701

-458

-458

Werkgeversbijdrage

-

-1.986

-1.986

Deelnemersbijdrage

40

-40

-

Betaalde uitkeringen

-2.795

2.795

-

Laatste opname wegens verandering pensioenregeling

-197.723

197.723

-

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

22.014

-17.996

4.018

534

-458

De aanpassing in verband met regelingwijziging 2015 betreft de afloop van de belangrijkste Nederlandse regeling per 31 december 2015. De deelnemers gaan over naar een toegezegde bijdrage-regeling. Uitsluitend een risico in verband met waardeoverdrachten, welke als nihil wordt verondersteld, resteert. Derhalve worden de verplichtingen en fondsbeleggingen van deze pensioenregeling niet langer meer opgenomen in bovenstaande overzichten.
De aanpassing in verband met reorganisatie, regelingwijziging in 2014 betreft met name de wijziging van de Nederlandse regeling aan de wetgeving per 1 januari 2015.
In de winst en verliesrekening zijn de kosten van € 534 (2014: € 876) onder de personeelskosten opgenomen.
De actuariële winsten/verliezen van € -458 (2014: € 446), na winstbelasting € -411 (2014: € 566), zijn verwerkt in het totaalresultaat.

20.2. Voornaamste actuariële veronderstellingen

De toezeggingen van de pensioenverzekeraar, wat bedrag en termijnen betreft, zijn nagenoeg gelijk aan de te betalen verplichtingen uit hoofde van de rechten uit het toegezegd-pensioenplan. De reële waarde van de beleggingen is daarom bepaald als de contante waarde van de gerelateerde verplichting zoals beschreven in IAS 19.115. Deze waarderingsgrondslag is een ‘reële waardebepaling’ en beide methodes passen in deze grondslag.

Voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum uitgedrukt in een bandbreedte zijn als volgt:

2015

2014

Disconteringsvoet per 31 december

2,0%-2,5%

1,65%-2,5%

Verwacht rendement op beleggingen per 31 december

2,0%-2,5%

1,65%-2,5%

Toekomstige salarisstijgingen

0,6%-4,0%

0,6%-4,0%

Toekomstige pensioenstijgingen

0,5%-1,0%

0,5%-1,0%

Toekomstige inflatie

1,75%-2,0%

1,75%-2,0%

Voor sterftekansberekening per balansdatum 2015 is voor Nederland gebruikgemaakt van de AG-prognosetafels 2014 (-1/-1) (2014: AG 2014 (-1/-1)) en voor Frankrijk is gebruikgemaakt van INSEE 2011-2013 (2014: 2010-2012).

De omvang en de resterende risico's van de per balansdatum uitstaande verplichtingen is beperkt, de nader gegeven toelichting is overeenkomstig van niveau.

Ingeschat wordt dat de werkgeversbijdrage welke betaald wordt in 2016 € 200 bedraagt.

De sensitiviteit van de contante waarde van de afgefinancierde verplichtingen per ultimo jaareinde op de belangrijkste gehanteerde veronderstellingen is als volgt:

2015

VERANDERING IN
VERONDERSTELLING

EFFECT VAN VERHOGING
VAN VERONDERSTELLING

EFFECT VAN VERLAGING
VAN VERONDERSTELLING

Disconteringsvoet

0,5%

-8%

+9%

2014

VERANDERING IN
VERONDERSTELLING

EFFECT VAN VERHOGING
VAN VERONDERSTELLING

EFFECT VAN VERLAGING
VAN VERONDERSTELLING

Disconteringsvoet

0,5%

-10%

+11%

Toekomstige salarisstijgingen

0,5%

0%

0%

Toekomstige pensioenstijgingen

0,5%

+11%

-10%

Toekomstige levensverwachting

1 jaar

+3%

-3%

De sensitiviteit van de verplichtingen en fondsbeleggingen is berekend voor een wijziging van de desbetreffende veronderstelling, waarbij de overige veronderstellingen onveranderd zijn gehouden. De toegepaste methode voor de sensitiviteitsanalyse op de disconteringsvoet is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.