17 | resultaat per aandeel toerekenbaar aan eigenaren vennootschap

Het resultaat per aandeel over 2015 bedraagt € 0,24 (2014: € 0,32). Het resultaat per aandeel over 2015 na verwatering bedraagt eveneens € 0,24 (2014: € 0,32).

De berekening van het resultaat per aandeel per 31 december is gebaseerd op het nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaren van de vennootschap  € 19.845 (2014: € 25.855) en het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 81.060 (2014: 80.756). Dit gewogen gemiddeld aantal aandelen wordt als volgt berekend:

in duizenden aandelen

2015

2014

Uitgegeven per 1 januari

80.957

80.484

Stockdividend

-

260

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

103

12

Gewogen gemiddeld aantal aandelen over het jaar

81.060

80.756

Ultimo 2015 is geen sprake van verwatering van aandelen (2014: 163.090 aandelen) vanwege de aanpassing van de lange termijn variabele beloning waarna de afwikkeling in liquide middelen in plaats van in aandelen zal plaatsvinden (zie toelichting 24).

In het fusieprotocol, zoals overeengekomen met Recruit Holdings Co., Ltd. op 22 december 2015, is vastgelegd geen (interim)dividend vast te zullen stellen of uit te keren noch enige uitkering in natura te zullen doen. De Raad van Bestuur doet bijgevolg geen voorstel tot uitkering van dividend over 2015.