16 | totaal eigen vermogen

16.1. Aandelenkapitaal en agio

AANTAL
AANDELEN
(IN DUIZENDEN)

GESTORT EN
OPGEVRAAGD KAPITAAL

AGIO

TOTAAL

Balans per 1 januari 2014

80.484

40.242

366.148

406.390

Stockdividend

454

227

-227

-

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

19

10

-

10

Balans per 31 december 2014

80.957

40.479

365.921

406.400

Balans per 1 januari 2015

80.957

40.479

365.921

406.400

Mutatie als gevolg van levering uit aandelenplan

162

80

-

80

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

81.119

40.559

365.921

406.480

Het maatschappelijk aandelenkapitaal per 31 december 2015 en 2014 omvat 200 miljoen aandelen met een nominale waarde van € 0,50. Houders van een aandeel hebben recht op een stem op de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap.

Op 2 juni 2015 is een dividend van € 0,16 per aandeel in contanten, in totaal € 12.953, uitgekeerd.

Op 13 mei 2015 zijn 161.401 gewone aandelen uitgegeven ten behoeve van de definitieve toekenning van aandelen uit hoofde van het Unique Share Plan 2011-2014 (toelichting 24).

Op 3 juni 2014 is een dividend van € 0,14 per aandeel in contanten of in aandelen uitgekeerd. Voor het stockdividend was het aantal aandelen, dat recht gaf op een nieuw gewoon aandeel van € 0,50 nominaal, vastgesteld op 78,302. Het aantal van 35.552.496 aandelen was aangemeld voor uitkering van stockdividend. Hiervoor zijn 454.043 gewone aandelen uitgegeven. Voor de resterende aandelen is € 6.290 in liquide middelen uitgekeerd.

Op 19 mei 2014 zijn 19.640 gewone aandelen uitgegeven ten behoeve van de definitieve toekenning van aandelen uit hoofde van het Unique Share Plan 2008-2010.

16.2. Reserves

De reserves zijn als volgt te specificeren:

2015

2014

Wettelijke reserves:

- Herwaarderingsreserve

-

1.258

- Omrekenverschillen

7

-36

- Kasstroomhedge

-254

-356

- Ontwikkelingskosten software

10.556

12.541

10.309

13.407

Overige reserves:

- Ingehouden winsten

67.989

57.297

STAND PER 31 DECEMBER

78.298

70.704

Voor een nadere toelichting omtrent de uitdeelbaarheid van dividenden en terugbetaling van kapitaal wordt verwezen naar toelichting 9 van de enkelvoudige jaarrekening.

16.3. Minderheidsbelangen

Minderheidsbelangen laten het recht van derden zien op het eigen vermogen van geconsolideerde groepsmaatschappijen waarvan de groep niet 100% eigenaar is. In 2015 bedragen de minderheidsbelangen € 2.328 (2014: € 1.824).