25 | verbonden partijen

25.1. Beloning key-management

Het key-management bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

2015

2014

Salarissen en variabele beloning korte termijn

2.033

1.989

Pensioenen

270

249

Variabele beloning lange termijn

1.843

249

Vergoedingen Raad van Commissarissen

300

257

4.446

2.744

Er zijn geen leningen aan en garanties ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verstrekt.

25.2. Beloning Raad van Bestuur

De vergoedingen aan de leden van de Raad van Bestuur zijn als volgt in de winst- en verliesrekening opgenomen:

VASTE BELONING1

PENSIOEN-BIJDRAGE

KORTE TERMIJN
VARIABELE
BELONING2

LANGE TERMIJN VARIABELE BELONING

LAST IN WINST- EN
VERLIES-
REKENING

UNIQUE
SHARE PLAN
2008 - 2010

UNIQUE
SHARE PLAN
2011 - 2014

LT VARIA-
BELE BELONING
2015 - 2018

AANPASSING
LT VARIA-
BELE BELONING
2015 - 2018

LANGE TERMIJN
VARIABELE BELONING
TOTAAL3

ROB ZANDBERGEN

2015

675

155

493

-

299

246

519

1.064

2.387

2014

625

143

521

18

199

-

-

217

1.506

LEEN GEIRNAERDT

2015

500

115

365

-

269

164

346

779

1.759

2014

460

106

383

1

31

-

-

32

981

  1. 1 Vaste beloning zoals vier-jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, laatstelijk voor de periode 2015 - 2018
  2. 2 Conform remuneratiebeleid 2015 -2018 heeft een verschuiving van korte naar lange termijn variabele beloning plaatsgevonden. Hiermee zijn de belangen van de stakeholders en de retentie van de bestuurders evenwichtig gediend
  3. 3 De bedragen per bestuurder variëren afhankelijk van de toepasselijke fiscale voorwaarden

De variabele beloningsbestanddelen zijn berekend op basis van de realisatie van financiële en kwalitatieve prestatiemaatstaven.

De aanpassing lange termijn variabele beloning 2015-2018 in bovenstaande tabel heeft betrekking op voorwaardelijk toegekende aandelen waar op grond van het variabele beloningsplan een prestatieperiode van vier jaar geldt waardoor lasten in overeenstemming met IFRS 2 verspreid over vier jaar zouden worden verantwoord. Als gevolg van het voorgenomen openbaar bod van Recruit Holdings Co., Ltd. wordt voor de waardering de prestatieperiode korter ingeschat naar 18 maanden waardoor de lasten aan een kortere periode zijn toegerekend. Dit is de belangrijkste verklaring van de stijging van de last met betrekking tot de lange termijn variabele beloning in de winst- en verliesrekening over 2015 ten opzichte van 2014.

De toekenning van de lange termijn variabele beloning 2015 zal worden afgewikkeld in liquide middelen, indien het voorgenomen openbaar bod gestand zal worden gedaan. De kosten hiervan zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening over 2015 conform IFRS 2 (zie toelichting 24).

De lange termijn variabele aandelenbeloning is over het volledige jaar weergegeven en kan als volgt worden gespecificeerd:

Unique Share Plan 2008-2010

De last in de winst- en verliesrekening 2014 uit hoofde van het Unique Share Plan 2008-2010 bedroeg € 18 voor Rob Zandbergen en € 1 voor Leen Geirnaerdt.

Unique Share Plan 2011-2014

VOORWAARDELIJK
TOEGEKEND
OP BASIS VAN
NORMAANTALLEN

FACTOR TEN
BEHOEVE VAN
BEREKENING
KOSTEN

ONVOORWAAR-DELIJK AANTAL
OP BASIS VAN
PRESTATIES
BOEKJAAR

LAST IN WINST-
EN VERLIES-
REKENING 2015

LAST IN WINST-
EN VERLIES-
REKENING 2014

ROB ZANDBERGEN

2011

22.500

30,0%

6.750

35

28

2012

22.500

55,5%

12.488

65

53

2013

22.500

83,0%

18.675

98

79

2014

22.500

85,3%

19.181

101

39

90.000

57.094

299

199

LEEN GEIRNAERDT

2011

12.500

30,0%

3.750

27

6

2012

15.000

56,1%

8.415

60

13

2013

15.000

83,0%

12.450

90

19

2014

15.000

85,3%

12.787

92

-7

57.500

37.402

269

31

Lange termijn variabele beloningsplan 2015-2018

VOORWAARDELIJK
TOEGEKEND
OP BASIS VAN
NORMAANTALLEN

FACTOR TEN
BEHOEVE VAN
BEREKENING
KOSTEN

VOORWAARDELIJK
AANTAL OP BASIS
VAN PRESTATIES
BOEKJAAR

LAST IN WINST- EN VERLIESREKENING 2015

LANGE TERMIJN VARIABELE BELONINGSPLAN 2015 - 2018

AANPASSING LANGE TERMIJN VARIABELE BELONINGSPLAN 2015 - 2018

TOTAAL

ROB ZANDBERGEN 2015

30.000

146,1%

43.842

246

519

765

LEEN GEIRNAERDT 2015

20.000

146,1%

29.228

164

346

510

25.3. Beloning Raad van Commissarissen

De vergoeding aan de leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

20151

2014

Cees Veerman

72

67

Rinse de Jong

57

52

Marike van Lier Lels

-

18

Willemijn Maas

57

34

Alex Mulder

57

52

Johnny Thijs

57

34

300

257

  1. 1 Vergoeding zoals vier-jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, laatstelijk voor de periode 2015 - 2018

De benoemingstermijn van Marike van Lier Lels liep af in mei 2014. Er worden geen opties toegekend en geen bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld aan de leden van de Raad van Commissarissen.

25.4. Overig

In 2015 hebben enkele transacties plaatsgevonden tussen USG People N.V. en haar grootaandeelhouder en tussen USG People N.V. met geassocieerde deelnemingen. Deze transacties zien toe op de levering van goederen en diensten en hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De transacties met de grootaandeelhouder bedragen € 20 (2014: € 156). Aan geassocieerde deelnemingen is voor € 768 aan goederen en diensten geleverd en voor € 367 aan goederen en diensten ontvangen.