09 | winstbelasting

2015

2014

Acute belastingen

21.493

18.498

Latente belastingen

3.880

11.003

LAST IN JAARREKENING UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

25.373

29.501

De belasting over het groepsresultaat voor belasting wijkt als volgt af van de last die ontstaat op basis van het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief voor de groep:

2015

2015 %

2014

2014 %

Resultaat voor winstbelasting

45.901

57.615

Belasting op basis van gewogen gemiddelde belastingtarieven

15.991

34,8%

20.834

36,2%

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

6.674

14,5%

4.454

7,7%

Fiscaal aftrekbare belasting over toegevoegde waarde

-2.670

-5,8%

-2.502

-4,3%

Vrijgestelde opbrengsten

-9.251

-20,1%

-11.602

-20,1%

Additioneel niet-gewaardeerde verliezen

14.629

31,9%

14.545

25,2%

Niet-gewaardeerde tijdelijke verschillen

-

-

1.964

3,4%

Nagekomen belasting uit voorgaande boekjaren

-1.425

-3,1%

-623

-1,1%

Belasting over toegevoegde waarde

7.044

15,3%

6.595

11,4%

Verrekening fiscaal verlies deelneming

-5.619

-12,2%

-4.164

-7,2%

LAST IN JAARREKENING UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

25.373

55,3%

29.501

51,2%

De belastinglast op basis van het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief is 34,8% (2014: 36,2%). Dit tarief komt tot stand door de samenstelling van de resultaten van dochterondernemingen in de verschillende landen.

In Frankrijk wordt een belasting over toegevoegde waarde geheven welke als een winstbelasting wordt verantwoord. Voor fiscale doeleinden is deze belasting aftrekbaar voor de bepaling van het fiscaal resultaat en wordt in bovenstaande tabel verantwoord onder de aftrekbare belasting over toegevoegde waarde. De vrijgestelde opbrengsten hebben vooral betrekking op de notionele interestaftrek in België en de CICE-belastingmaatregel in Frankrijk. De post additioneel niet-gewaardeerde verliezen heeft vooral betrekking op de afwaardering van latente belastingvorderingen in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland en België zijn latente belastingvorderingen opgenomen in verband met te verrekenen fiscale verliezen op deelnemingen.

De latente belastingvorderingen en –verplichtingen zijn als volgt te specificeren naar looptijd:

2015

2014

Latente belastingvorderingen:

- Latente belastingvordering te verrekenen na meer dan 12 maanden

31.762

41.593

- Latente belastingvordering te verrekenen binnen 12 maanden

13.424

8.284

45.186

49.877

Latente belastingverplichtingen:

- Latente belastingverplichting te verrekenen na meer dan 12 maanden

5.634

5.233

- Latente belastingverplichting te verrekenen binnen 12 maanden

1.021

2.100

6.655

7.333

PER SALDO LATENTE VORDERING

38.531

42.544

Het verloop van de latente belastingen is als volgt:

MUTATIE IN LATENTE BELASTINGEN

2015

2014

Begin van het jaar

42.544

54.760

Naar de winst- en verliesrekening onder gewone activiteiten

-3.880

-11.003

Naar de winst- en verliesrekening onder beëindigde activiteiten

-

341

Op herwaardering van pensioenverplichting door totaalresultaat

-47

-120

Op kasstroomhedge door totaalresultaat

-34

107

Verwerving van dochterondernemingen

-52

-1.541

STAND PER 31 DECEMBER

38.531

42.544

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op:

LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

2015

2014

Compensabele verliezen

31.040

38.622

Overige tijdelijke verschillen

14.146

11.255

STAND PER 31 DECEMBER

45.186

49.877

De vordering inzake compensabele verliezen heeft betrekking op Duitsland, België en Nederland. De overige tijdelijke verschillen betreffen onder andere € 7.289 fiscale verliezen op deelnemingen (2014: € 4.164), € 2.319 afschrijving op software (2014: € 1.082), €1.050 fiscaal afschrijfbare goodwill (2014: € 1.225) en € 2.449 reorganisatievoorzieningen (2014: € 3.876).

De Raad van Bestuur heeft op basis van de resultaatprognoses voor de komende jaren een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid op aanwending van deze vorderingen in de komende jaren, rekening houdend met specifieke verrekenmogelijkheden per land. De veronderstellingen zijn in overeenstemming met de assumpties welke worden gebruikt in de bijzondere waardeverminderingstest (toelichting 11) aangevuld met specifieke elementen voor de bepaling van het fiscaal resultaat.

Als gevolg van gestanddoening van het aangekondigde voorgenomen openbare bod door Recruit Holding Co., Ltd. zou volgens fiscale wetgeving in Duitsland verrekening van de fiscale verliezen hoogstwaarschijnlijk niet meer zijn toegestaan tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ultimo 2015 zijn betreffende verliezen, conform IAS 12, gewaardeerd voor een bedrag van € 16,6 miljoen en een bedrag van € 18,7 miljoen latente belastingvorderingen is niet gewaardeerd.

De latente belastingverplichtingen hebben betrekking op:

LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN

2015

2014

Immateriële vaste activa

5.965

6.700

Overige tijdelijke verschillen

690

633

STAND PER 31 DECEMBER

6.655

7.333

De overige tijdelijke verschillen in de latente belastingverplichtingen hebben onder meer betrekking op geactiveerde kosten van de gesyndiceerde kredietfaciliteit.

De mutaties in de niet-gewaardeerde latente belastingvorderingen uit hoofde van compensabele verliezen zijn:

NIET-GEWAARDEERDE LATENTE BELASTINGVORDERINGEN

2015

2014

Stand per 1 januari

33.457

18.912

Additionele niet-gewaardeerde latente vorderingen

14.629

14.545

Definitief niet meer waardeerbare verliezen

-2.187

-

STAND PER 31 DECEMBER

45.899

33.457

Additionele belastingen over niet-gewaardeerde verliezen hebben betrekking op verliezen waarvan niet verwacht wordt dat deze in de voorzienbare toekomst (10 jaar) kunnen worden verrekend. Van de niet-gewaardeerde verliezen is een bedrag van € 39.283 (2014: € 28.020) onbeperkt verrekenbaar met toekomstige fiscale winsten.

De waardering van de latente belastingen is gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van groei en winstgevendheid welke in werkelijkheid kunnen afwijken. Een afwijking van de omzetprojecties over 2016 met 10% en daarmee de hoogte van de omzet van de daarop volgende jaren kan leiden tot een daling van € 1,2 miljoen of stijging van € 1,2 miljoen van de latente belastingvorderingen. Een verlaging of verhoging van de projecties van de EBITA als percentage van de omzet met 0,5% kan leiden tot een daling van € 1,2 miljoen of een stijging van € 2,6 miljoen van de latente belastingvorderingen.