winstbestemming

In het fusieprotocol, zoals overeengekomen met Recruit Holdings Co., Ltd. op 22 december 2015, is vastgelegd dat USG People geen (interim)dividend vast zal stellen of uit zal keren noch enige uitkering in natura zal doen. De Raad van Bestuur doet bijgevolg geen voorstel tot uitkering van dividend over 2015. Het nettoresultaat van € 19.845 zal ten gunste van de reserves worden gebracht.