maatschappelijke relevantie van ons werk

Het is onze primaire rol om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, door mensen en werk effectief bij elkaar te brengen. We doen dit door diensten te ontwikkelen en aan te bieden die de arbeidsmarkt faciliteert en vooruit helpt. Onze grootste uitdaging is om de ontwikkeling van alle potentieel aanwezige talenten te maximaliseren, door het ontwikkelen van oplossingen die helpen om het arbeidspotentieel beter te vinden, te verbinden en te benutten. We doen dit onder andere door mensen te verbinden met elkaar, met hun talenten, drijfveren en netwerken, en met organisaties. Met dat doel leggen we verbindingen tussen een grote diversiteit aan mensen. Op die manier dragen wij bij aan een inclusieve, circulaire arbeidsmarkt met een gezonde dynamiek, waardoor onze maatschappij en onze economie beter functioneren. Een beter werkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat meer mensen kunnen deelnemen. Het leidt tot een bredere en hogere participatie, wat weer leidt tot een beter functionerende maatschappij met meer welvaart voor iedereen.

Onze maatschappelijke relevantie hebben we samengevat in de volgende thema’s: fit zijn voor de arbeidsmarkt, diversiteit en inclusiviteit, (sociale) innovatie en milieu.

arbeidsmarktfitheid

fit voor de arbeidsmarkt

Om zoveel mogelijk mensen toegang tot de arbeidsmarkt te geven en werkende mensen competent en betrokken te houden, is het noodzakelijk serieus werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent investeren in gezonde, flexibele, betrokken en competente mensen, die zowel binnen als buiten de huidige werkzaamheden hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de maatschappij van vandaag én die van morgen. Het gaat hierbij om het wendbaar maken en arbeidsmarktfit houden van mensen. Wij helpen hen om mentaal, fysiek en inhoudelijk (qua competenties) aansluiting te blijven houden bij de vraag op de arbeidsmarkt. Hier maken we zelf werk van, maar we ondersteunen ook onze opdrachtgevers bij vraagstukken rondom het fit houden van hun organisaties en hun talenten. Zo voegt USG People zowel economische als sociale waarde toe aan mensen, organisaties en de maatschappij als geheel.

grotere succeskansen voor organisaties

Organisaties – groot en klein – krijgen van ons professionele begeleiding bij een breed palet aan HR- en arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat organisaties hun bezetting, kennis en capaciteit flexibeler kunnen inzetten, waarmee hun wendbaarheid wordt vergroot. We ondersteunen organisaties bij het versterken van het innovatief vermogen op het gebied van arbeidsorganisatie en helpen hen tegelijkertijd met het ontdekken, verbinden en ontwikkelen van talent. Zo vervult USG People een ‘smeeroliefunctie’ in een niet altijd soepel lopende arbeidsmarkt en dragen we bij aan de welvaart van organisaties en de samenleving als geheel.

USG People heeft een groot en bijzonder netwerk van uiteenlopende talenten die op zoek zijn naar passend werk of nieuwe uitdagingen. Organisaties kunnen dit netwerk naar behoefte inzetten om hun personeelsbezetting effectief, duurzaam en divers te organiseren. Hierdoor kunnen organisaties de samenstelling van hun talentopbouw beter afstemmen op de actuele behoefte en (via strategisch talentmanagement) op de lange termijn.

diversiteit en inclusiviteit

meer mensen aan het werk

USG People biedt werkzoekenden een groot netwerk aan potentiële opdrachtgevers. Als partner helpen we mensen hun ambities te verwezenlijken en vorm te geven aan de inzet van hun talent. We helpen mensen om het beste uit zichzelf te halen en hun talent volledig te ontplooien. We kijken bij het vinden van een ideale werkplek al lang niet meer alleen naar werkervaring en opleiding, maar juist ook naar persoonskenmerken, cultuuraspecten, drijfveren en passies, om op die manier tot nog betere matches te komen. Het op die manier inrichten van het wervings- en selectieproces gaat dus verder dan het kijken naar harde criteria. Dat biedt werkzoekenden veelzijdige en duurzame kansen op bevredigend werk, een succesvolle carrière en ontwikkeling van hun maatschappelijke status.

We spannen ons actief in om iedereen die kan en wil werken ook aan werk te helpen. Van jong tot oud, hoog- en laagopgeleid, beperkt of niet, een verscheidenheid aan culturele achtergronden, man en vrouw, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt, van starter tot professional. We dragen daardoor actief bij aan een diverse en inclusieve werkomgeving.

(sociale) innovatie

een eigentijdse manier van werk organiseren

We zijn ervan overtuigd dat we met onze dagelijkse activiteiten een materiële bijdrage leveren aan de werkzekerheid in onze maatschappij. Termen als 'werkgevers', 'werknemers' en 'baanzekerheid' passen steeds minder bij de manier waarop werken wordt georganiseerd. Ze impliceren dat een organisatie een vastomlijnde werkstroom heeft, met afgebakende functieomschrijvingen, functiehuizen en hiërarchische structuren, waarbij werknemers hun werkzaamheden binnen vastomlijnde kaders verrichten. Steeds vaker werken mensen echter afwisselend, kortdurend, flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk, op projectmatige basis, zelfstandig of in teams aan meer hybride of juist specialistische opdrachten, voor één of meerdere opdrachtgevers tegelijk. We zien bovendien dat dit steeds meer buiten de bestaande instituties en CAO’s om gaat, waarbij beide partijen op basis van wederkerigheid de samenwerking aangaan. We verwachten dat deze tendens de komende jaren verder toeneemt en zien het als onze taak om de werkgelegenheid binnen de kaders van deze ontwikkeling te faciliteren. Hierbij zetten we ons in om zowel organisaties als mensen zo flexibel mogelijk inzetbaar te maken. We doen dit bijvoorbeeld door onze medewerkers te stimuleren gebruik te maken van e-portfolio’s en door het aanbieden van online trainingen, zodat ze qua gevraagde competenties en kennis up-to-date blijven. We ondersteunen bedrijven met strategisch hr-advies en door samen met hen te kijken naar huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

waarde creëren door sociale innovatie

USG People creëert waarde op verschillende fronten: maatschappelijk, economisch en sociaal. Als beursgenoteerde onderneming wordt van ons verwacht dat we gezonde economische resultaten realiseren. Uiteraard is dit een voorwaarde voor onze continuïteit. Onze organisatie is echter alleen in staat om op lange termijn goede financiële resultaten te laten zien als de markt toegevoegde waarde ervaart van de diensten die we leveren – niet alleen op financieel maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit doen we op een innovatieve manier, binnen het maatschappelijke spectrum. Door middel van sociale innovatie creëren we waarde voor klanten, kandidaten en voor de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn de Generatieregeling, de 50+ VIP Lounge en het Participatiepartnership – initiatieven, gericht op oplossingen voor personeelsrelaties tussen klanten en specifieke doelgroepen.

innovaties leiden tot een meer duurzame en circulaire arbeidsmarkt

Diverse innovaties, vaak technologisch gedreven, helpen ons bij het beter organiseren van arbeid in onze maatschappij. Deze zogenaamde ‘HR Tech’-oplossingen helpen organisaties de inzetbaarheid en productiviteit van de werkzame bevolking verder te verhogen. Het doel van een beter georganiseerde arbeidsmarkt is meer dan continue productiviteitsverhoging. Het gaat vooral over hoe we het beste kunnen bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle mensen in onze samenleving. Hier liggen uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld opleidingen, medewerkersbetrokkenheid en arbeidsmarktfitheid.

milieu

We hechten er belang aan om bij onze bedrijfsvoering op een verantwoorde manier om te gaan met onze leefomgeving. Onze kernactiviteit, het verbinden van mensen aan werk, heeft op zichzelf geen zwaar belastende invloed op het milieu, maar bij het uitvoeren van onze werkzaamheden maken we vanzelfsprekend gebruik van zaken als gebouwen, vervoersmiddelen, apparaten en papier. Middelen die bij de vervaardiging of het gebruik ervan wel een effect hebben op het milieu. We streven ernaar om de negatieve gevolgen van ons handelen op de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te beperken.