over dit verslag

In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen van onze activiteiten in 2015. Onze governance is gericht op een goede belangenbehartiging voor al onze stakeholders. We staan met onze stakeholders in verbinding en hechten veel waarde aan transparantie. Dat vormt een uitgangspunt voor onze verslaglegging. In dit geïntegreerde jaarverslag rapporteren we naast wettelijk verplichte informatie tevens de ontwikkeling van de belangen van de bij onze onderneming betrokken stakeholders, inclusief onze bijdrage aan de maatschappij waarin we leven en het milieu.

relevante thema's

Onze strategie, maatschappelijke trends en dialogen met stakeholders vormen de basis voor de bepaling van de onderwerpen waarover we rapporteren. Hierbij wordt uitgegaan van de toegevoegde waarde voor de verschillende stakeholders en de bijdrage van de thema’s aan de continuïteit van de onderneming. De materialiteit van mogelijke onderwerpen is getoetst bij interne vertegenwoordigers van onze stakeholders. Op basis van hun beoordeling is het belang bepaald van de meest relevante en impactvolle onderwerpen.

Stakeholders selecteerden over het algemeen thema's die raken aan onze dagelijkse werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld zaken als klanttevredenheid en financiële performance. Ook werd veel waarde toegekend aan onze governance, waar onderwerpen als transparantie, compliance en ethisch gedrag werden geprioriteerd. Voorts hechtten zij veel belang aan thema's waarmee wij ons in de toekomst kunnen blijven onderscheiden, zoals innovatie, onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van mensen.

materialiteitsindex

in verbinding met onze stakeholders

We wisselen continu met al onze stakeholders van gedachten, om hun behoeften te kennen en hierop in te spelen met als doel de arbeidsmarkt verder te brengen. Zo onderzoeken we constant of we nieuwe toegevoegde waarde kunnen leveren en monitoren we tevens of onze dienstverlening goed aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders en bij de actuele trends en ontwikkelingen in de markt.

De dialoog met onze stakeholders voeren we in feite elke dag. We overleggen voortdurend met bijvoorbeeld klanten, ondernemingsraden, leveranciers en collega’s. We organiseren bijeenkomsten die speciaal bedoeld zijn voor debat en dialoog, voor zowel medewerkers als voor klanten, relaties en aandeelhouders. Daarin stellen we gericht vragen en leggen we de deelnemers dilemma’s voor. Voorbeelden hiervan zijn: het Arbeidsmarktdebat ten behoeve van de hr-community, rondetafelsessies in kleinere setting met klanten en relaties, conferenties met aandeelhouders en analisten. Ook zijn we lid van netwerken en beroepsorganisaties, staan we in contact met beleidsmakers en politici en overleggen we met vakbonden en toezichthouders.

Voor de materialiteitsanalyse hebben we binnen onze organisatie gesprekken gevoerd met interne vertegenwoordigers van onze stakeholders. Daarbij hebben we hen gevraagd welke onderwerpen zij vanuit het oogpunt van de stakeholder belangrijk achten en daarin een prioritering aan te geven. We hebben de uitkomst van de materialiteitsanalyse gevalideerd met de uitkomsten van de stakeholderdialogen en andere documentatie, zoals klant- en medewerkertevredenheidsonderzoeken.