stakeholders

USG People stelt zich ten doel steeds te zorgen voor een goed functionerende balans tussen de mogelijk uiteenlopende doelen van de verschillende bij de onderneming betrokken belangengroepen, met een evenwichtige waardecreatie voor de korte en lange termijn. We behartigen daarbij de belangen van alle stakeholders van de onderneming, inclusief het algemene maatschappelijke belang. Waardecreatie voor alle stakeholders met een duurzame verhouding tussen de economische en maatschappelijke aspecten geldt daarbij als uitgangspunt.

We organiseren regelmatig stakeholderdialogen, waarbij we in diverse samenstellingen de dialoog aangaan over uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze dialogen zorgen ervoor dat we nog sneller en concreter kunnen inspelen op behoeftes en ontwikkelingen bij de verschillende stakeholders en dat we – indien daar aanleiding toe is – ons bedrijfsmodel verder kunnen aanscherpen.

We zijn ervan overtuigd dat het onderhouden van goede betrekkingen met alle bij de onderneming betrokken stakeholders van essentieel belang is. Dit betekent dat alle stakeholders op een eerlijke manier kunnen profiteren van hun betrokkenheid bij onze organisatie. De belangrijkste stakeholders van USG People zijn onze interne medewerkers, flexmedewerkers, klanten, leveranciers, overheid, onze financiers en de maatschappij als geheel.

onze medewerkers

USG People draait om mensen. Het succes van onze onderneming is dan ook in sterke mate afhankelijk van de prestaties van onze medewerkers. Inzet en competenties van de individuele medewerkers, maar ook de onderlinge verbondenheid en de wijze waarop wordt samengewerkt, zijn bepalend voor de resultaten, de ontwikkeling en de verdere groei van USG People. Vanuit die overtuiging investeren we continu in goed werkgeverschap. Duurzame inzetbaarheid en meer specifiek het maximaliseren van talent, spelen hierbij prominente rollen. Duurzame inzetbaarheid heeft te maken met de vraag hoe ‘arbeidsmarktfit’ iemand is. We vinden het belangrijk te investeren in flexibele, betrokken, competente en gezonde medewerkers. Het maximaliseren van talent heeft te maken met iemands drijfveren, bevlogenheid, opleiden en ontwikkelen. Medewerkers die hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van zichzelf en USG People, maar ook relevante kennis en competenties blijven ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in bredere zin. We bieden onze medewerkers een stimulerende werkomgeving en faciliteren hun ontwikkeling. Dat biedt voor medewerkers in alle onderdelen en lagen van de organisatie mogelijkheden om hun talenten te laten groeien. Het hr-beleid en de processen zijn erop ingericht om dat zo goed mogelijk te faciliteren.

employee value proposition

selectie en ontwikkeling

USG People trekt medewerkers aan die de passende kennis en competenties bezitten voor het vervullen van hun functie en die aansluiten bij onze bedrijfscultuur. We nemen medewerkers niet alleen aan voor het vervullen van een bepaalde functie, maar helpen ze ook verder in hun ontwikkeling en loopbaan.

De inzet van gekwalificeerde, gemotiveerde en opgeleide medewerkers is van essentieel belang voor het verduurzamen van de groei en verdere ontwikkeling van USG People en van onze medewerkers.

onboarding

Alle nieuwe medewerkers volgen ons onboarding-programma. Dit programma besteedt onder meer uitgebreid aandacht aan de missie, visie, strategie, ambities, waarden en cultuur van USG People en zijn star brands, maar ook aan de vereisten die aan een medewerker in zijn/haar functie worden gesteld.

training en opleiding

Medewerkers, ook die van USG People, moeten vandaag de dag ultiem flexibel zijn om aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt en de daarop gevraagde kennis en competenties. Duurzame inzetbaarheid, en dan met name opleiding en training, speelt hierin een essentiële rol. USG People vindt het belangrijk dat medewerkers zich realiseren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ons trainings- en opleidingsaanbod helpt ons om onze medewerkers hiervan bewust te maken. Tevens vervullen de training en opleiding van onze medewerkers een belangrijke rol om binnen USG People de juiste medewerkers op de juiste plek te hebben en houden. Het trainings- en opleidingsaanbod komt tegemoet aan de ambities en behoeften van jong talent en zorgt er aan de andere kant voor dat meer ervaren en oudere medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden en kunnen delen met de jongere generaties.

performance management

Elke indirecte medewerker van USG People neemt deel in het performance managementproces dat volgens een jaarlijkse cyclus van plannen, functioneren en beoordelen verloopt. Zowel ten behoeve van de competentieontwikkeling als ten behoeve van de te behalen bedrijfsdoelstellingen worden aan het begin van het jaar samen met iedere medewerker doelstellingen geformuleerd. Halverwege het jaar vindt een tussentijdse evaluatie van de voortgang plaats en aan het eind van het jaar worden de door de medewerker gemaakte ontwikkeling en behaalde resultaten beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt inmiddels voor een deel van onze medewerkers gewerkt met een 360 graden feedback, waarbij naast de leidinggevende ook collega’s en andere ‘peers’ onze medewerkers van feedback voorzien. De uiteindelijke beoordeling, maar ook het potentieel van de medewerker vormt een belangrijke input bij de identificatie van talent in onze organisatie.

leiderschapsontwikkeling en talentmanagement

USG People streeft naar leiderschap dat stuurt op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid, dat ruimte biedt voor persoonlijk leiderschap, en waarbij de strategie op praktische wijze wordt omgezet in resultaat.

In onze leiderschaps- en talentprogramma’s ligt de nadruk naast versterking van leiderschap ook op persoonlijke ontwikkeling van het individu in de huidige functie en verdere loopbaan. We maken onder meer gebruik van een geïntegreerde programma-opzet voor de ontwikkeling van ons senior en midden­management om zo de doorstroming naar sleutelposities in het senior management te bevorderen.

USG People heeft de ambitie om structureel ten minste 80% van de vacatures in het senior management vanuit interne promotie te vervullen.

organisatiecultuur

De kernnormen en -waarden die ten grondslag liggen aan de organisatiecultuur van USG People zijn niet slechts woorden. Deze waarden komen tot uiting in ons dagelijks handelen en onze manier van zakendoen.

Onze business principles zijn: resultaatgerichtheid, passie, verbondenheid, professionaliteit en vooruitgang. We meten ook hoe onze medewerkers scoren op de competenties en gedragingen die horen bij de business principles.

Voor onze medewerkers bieden deze business principles een leidraad voor de wijze waarop we werken. Deze kernnormen en -waarden brengen we in onze dagelijkse werkzaamheden tot uitdrukking. De door ons geformuleerde basisverantwoordelijkheden die we hebben tegenover onze stakeholders dienen hiervoor als leidraad.

onze flexmedewerkers

Voor onze flexwerkers biedt USG People de verbinding met de arbeidsmarkt. We helpen mensen hun werkambities te verwezenlijken en vorm te geven aan hun loopbaan. We bieden flexwerkers aantrekkelijke mogelijkheden om hun carrière onder goede voorwaarden vorm te geven en zich verder te ontwikkelen.

Het uitgebreide netwerk van opdrachtgevers en de ontwikkelmogelijkheden waartoe USG People toegang heeft, biedt mensen aantrekkelijke kansen om het beste uit zichzelf te halen. Met onze jarenlange expertise helpen we mensen in hun kracht te zetten en hun talent te ontplooien. Dat biedt hen veelzijdige en duurzame kansen op bevredigend werk, een succesvolle carrière en ontwikkeling van hun maatschappelijke status.

Bij USG People staan mensen centraal. Meer mensen aan werk helpen beperkt zich niet tot de relatief gemakkelijk plaatsbare profielen. We zetten ons steeds meer in voor kwetsbare en minder kansrijke groepen op de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking, ouderen, jongeren, langdurig werklozen of andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

onze businesspartners

We beschouwen onze businesspartners als 'partners in ontwikkeling'. Zij dragen bij aan onze ontwikkeling en wij aan die van hen. De meest betrokken businesspartners zijn onze klanten, onze leveranciers, onze co-leveranciers en verschillende overheidsinstanties. In de relaties met deze partners streven we naar een hoge kwaliteit in de onderlinge dienstverlening en staat samenwerking centraal.

onze klanten

Om onze klanten te helpen bij het beter organiseren van hun human resources, bieden we hen de volgende dienstverlening:

 • toegang tot een groot netwerk aan kandidaten;
 • werving- en selectietools die helpen bij het vinden van de juiste kandidaten voor vacatures;
 • flexibiliteit in het personeelsbestand, waardoor de organisatie wendbaarder wordt;
 • verlaging van risico’s door het wegnemen of verlagen van capaciteitsproblemen;
 • verlaging van kosten door de inzet van een efficiënte personeelsorganisatie;
 • advies over het toepassen van diversiteit op de werkvloer en oplossingen om te komen tot een inclusieve organisatie, waar­bij aandacht is voor Social Return On Investment (SROI) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • vitale en duurzaam inzetbare flexmedewerkers.

We bieden klanten een breed scala aan oplossingen om hun personeelsorganisatie effectief te kunnen inrichten, waaronder:

 • werving en selectie;
 • hr-advisering en -management;
 • uitzenden, detacheren;
 • outsourcing;
 • payrolling;
 • managed service provider (MSP), recruitment process outsourcing (RPO), human resource outsourcing (HRO);
 • project sourcing;
 • outplacement;
 • loopbaanbegeleiding;
 • opleiding.

onze leveranciers

De producten en diensten die worden geleverd door onze leveranciers zijn middelen die we inzetten voor onze bedrijfsvoering en onze dienstverlening aan klanten en kandidaten. Een continue ontwikkeling hiervan draagt ook bij aan de mogelijkheden om onze organisatie en dienstverlening verder te ontwikkelen. Als basisvoorwaarde in de relaties met leveranciers dient er altijd een goede balans te zijn tussen kwaliteit, een concurrerende prijsstelling en duurzame productontwikkeling.

Voor leveranciers volgt USG People een beleid waarin partners dienen bij te dragen aan de toegevoegde waarde, de continuïteit en de duurzaamheid van onze dienstverlening. Open en eerlijke communicatie over sociale en milieuaspecten is belangrijk, waarbij we oog hebben voor de keten achter het product of de dienst. Bij milieuaspecten wordt gekeken naar het effect van de dienst, het product en/of het werk op het milieu. Bij sociale aspecten gaat het om arbeidsomstandigheden en SROI.

overige belanghebbenden

De overheid, vakbonden en brancheverenigingen zijn ook stakeholders van USG People. Deze instanties oefenen invloed uit op de kaders van de arbeidsmarkt, elk met een eigen belang. Een goed functionerende arbeidsmarkt is echter een gemeenschappelijk belang van al deze organisaties. Als hr-dienstverlener en werkgever streven we naar een nauwe betrokkenheid met deze belangengroepen om ook hier onze smeeroliefunctie te kunnen vervullen.

onze vermogensverschaffers

Onze financiële middelen worden verstrekt door investeerders en financiële instellingen. Sinds 1997 zijn de aandelen van USG People op de beurs genoteerd, waardoor we naast financiering door banken ook toegang hebben tot de kapitaalmarkt. De toegang tot de kapitaalmarkt heeft de mogelijkheden voor groeiambities verbreed. Door te investeren in de organische ontwikkeling van de organisatie en in acquisities, is USG People inmiddels uitgegroeid tot een van de grote Europese hr-dienstverleners. USG People heeft sinds zijn beursnotering uitsluitend gebruikgemaakt van kapitaalmarktemissies voor het financieren van grote acquisities.

EMISSIEHISTORIE

GEWONE AANDELEN

2002: acquisitie Start

€ 43 miljoen

2005: acquisitie Solvus Resource Group

€ 230 miljoen

2010: post acquisitie Allgeier

€ 86 miljoen

CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING

2005-2012: acquisitie Solvus Resource Group

€ 115 miljoen

Als vergoeding op het geïnvesteerde kapitaal voor aandeelhouders streeft USG People naar een rendement dat recht doet aan het risico van hun investering. We hechten aan transparantie in onze communicatie met beleggers, waarbij we beogen een duidelijk beeld te schetsen van de stand van zaken en ontwikkelingen omtrent de onderneming. Dit helpt beleggers gegronde schattingen te maken voor het te verwachten rendement en risico.

Het rendement voor de aandeelhouders wordt gerealiseerd door middel van dividenduitkeringen van de onderneming en door de waardeontwikkeling van hun aandelen op de aandelenmarkt. Dit laatste wordt mede bepaald door de vraag en het aanbod van beleggers, en dat wordt soms beïnvloed door marktsentimenten waar USG People geen directe invloed op heeft, zoals de algehele wereldwijde economische omstandigheden. We concentreren ons op het behoud van onze continuïteit en de ondernemingsprestaties die op de langere termijn bepalend zijn voor de waardeontwikkeling.

dividendhistorie in euro's

In financiële termen streeft USG People naar een groei van de omzet en winst. Die groei wordt voor de korte termijn beïnvloed door de economische cyclus, waarbij perioden van groei kunnen worden afgewisseld met perioden van krimp. Om die reden dienen de groeidoelstellingen te worden beschouwd als gemiddelden over de periode van een hele cyclus. Voor de winstgevendheid wordt als strategische doelstelling vanaf 2014 uitgegaan van een EBITA van gemiddeld 6,0% van de omzet, over een hele cyclus gemeten.

De beoogde resultaten bieden ook een kader voor het te verwachten rendement op de investeringen van onze aandeelhouders, in goed evenwicht met de voordelen voor de andere stakeholders van USG People. De beoogde resultaatdoelstellingen bieden ruimte voor een consistente dividenduitkering alsook voor investering in verdere ontwikkeling en groei.

We investeren veel tijd in de verbinding met aandeelhouders en banken. We wensen dat zij onze business begrijpen, zich kunnen vinden in onze toekomstvisie en strategie en bovenal vertrouwen hebben in ons leiderschap. De langlopende relatie met onze banken is een goed voorbeeld van ons streven om succesvolle, duurzame relaties met onze stakeholders op te bouwen. Dergelijke duurzame relaties dragen bij aan de stabiele continuïteit van onze financiering, ook in tijden met minder gunstige economische omstandigheden.

Om een goed inzicht te geven in de gang van zaken en om het vertrouwen in onze onderneming kracht bij te zetten, communiceren we transparant en regelmatig over de ontwikkelingen in de markten, de operationele en financiële resultaten en de voortgang van de strategie. Het bestuur hecht veel waarde aan transparantie naar financiers, is toegankelijk voor investeerders en besteedt veel aandacht aan de relaties met investeerders en aandeelhouders.

Voor een actieve, heldere en transparante communicatie met beleggers, analisten en financiële pers worden bijeenkomsten en roadshows georganiseerd. De financiële resultaten worden elk kwartaal gepubliceerd, waarbij een presentatie wordt gehouden voor analisten en voor de pers. De publicaties en presentaties worden ook beschikbaar gesteld op de website van USG People. Verder nemen de bestuursleden en afgevaardigden ook deel aan conferenties en roadshows voor investeerders en worden contacten met aandeelhouders onderhouden door middel van conference calls en meetings.