visie, missie en strategie

visie

Mensen maken het verschil, ieder met zijn eigen, unieke talent en passie.

missie

Het is onze missie om mensen te helpen aan werk dat het beste bij hen past en tegelijkertijd onze klanten te voorzien van de beste medewerkers. Als partner in werk zijn we voor een steeds groeiend aantal mensen en organisaties de connectie met de arbeidsmarkt. Vanuit onze jarenlange expertise bieden we een veelheid aan mogelijkheden voor werk, opleiding en een ontwikkelpad.

Met onze knowhow helpen we onze klanten aan de beste mensen, waardoor ze met goed gekwalificeerde medewerkers optimaal kunnen meebewegen met de markt. Deze verandert continu, onder invloed van enerzijds de ontwikkeling van de economie en anderzijds de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Wij geloven in talenten die het verschil kunnen maken wanneer zij op de juiste plaats worden ingezet. Dit stelt ons in staat om de beste kandidaten aan te trekken en te verbinden aan de juiste banen.

We streven naar een leidende positie in de door ons geselecteerde markten. De kernactiviteiten van USG People bieden daarvoor een robuuste basis en een unieke uitgangspositie. Onze specialisaties lenen zich bij uitstek voor verdere ontwikkeling en groei, zowel organisch als door acquisities. Op het fundament van onze knowhow bouwen we onze leidende posities in deze specifieke markten en marktniches verder uit en creëren we meerwaarde voor al onze stakeholders. Innovaties en het nieuwe werken helpen ons verder in de ontwikkeling en verduurzaming van onze organisatie.

strategie

Onze strategie is gebaseerd op twee sporen: enerzijds focussen we op de continue verbetering van commercial & operational excellence in onze kernactiviteiten en anderzijds investeren we in de ontwikkeling van veelal technologiegedreven dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde in het human capital-domein. Dit zijn twee complementaire sporen, die onze huidige concurrentiekracht direct versterken én zorgen voor een transformatie naar een meer digitaal en technologiegedreven USG People. Tegelijkertijd richten we ons op de combinatie van hoogwaardige technologische oplossingen en persoonlijke dienstverlening.

Onze activiteiten zijn onderscheidend gepositioneerd met vier gespecialiseerde star brands: Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals. De star brands zijn elk gefocust op een specifiek marktsegment waarop hun infrastructuur – het distributienetwerk, de klant- en kandidatennetwerken, de toegepaste technologie en de aanwezige expertise – volledig is gericht. Zo kunnen we de beste oplossingen aanbieden in elk marktsegment. De positionering is geconcentreerd in vier aangrenzende kernlanden: Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Deze landen vertegenwoordigen een markt met een huidige omvang van in totaal bijna € 60 miljard, wat fundamenteel goede mogelijkheden biedt voor groei en een gezond rendement.

We investeren in technologiegedreven concepten, business solutions, waarmee we onze innovatiekracht versterken en een fundament leggen voor een volgende fase in de ontwikkeling van onze organisatie. Onze strategie leidt tot het maximaliseren van talenten, financiële en socialewaardecreatie voor alle stakeholders en daarmee tot een duurzaam bedrijfsmodel.

star brands

onderscheidende businessmodellen van de star brands

De businessmodellen van de star brands zijn onderscheidend ingericht. Bij elk merk zijn de organisatie, het netwerk, de expertise, de toegepaste technologie en de aangeboden dienstverlening gericht op het leveren van toegevoegde waarde in het specifieke marktsegment waarin het merk opereert.

Start People richt zich op het bieden van oplossingen met grote volumes flexibel personeel, veelal aan grote organisaties. Deze oplossingen helpen klanten om flexibel personeel op kostenefficiënte wijze te organiseren. Start People onderhoudt een breed netwerk van talenten met een brede samenstelling qua profielen en een klantennetwerk dat verspreid is over alle sectoren. Unique richt zich voornamelijk als hr-businesspartner op klanten in het midden- en kleinbedrijf en levert specialistische officeplaatsingen bij grote organisaties. Het talentennetwerk van Unique heeft ook een diverse samenstelling en de dienstverlening wordt aangeboden in alle sectoren. Secretary Plus en USG Professionals richten zich op specifieke groepen talenten. Secretary Plus biedt hr-oplossingen aan voor managementondersteuning en USG Professionals richt zich op het bieden van oplossingen voor hoogopgeleide talenten met een profiel in de vakgebieden engineering, finance, hr, ict, legal, science en marketing, communicatie en sales.

business solutions

Business solutions zijn proposities met sterk door technologie gedreven, schaalbare toepassingen. Deze proposities stellen ons in staat om nieuwe business- en verdienmodellen te ontwikkelen en hebben mede tot doel als enabler te fungeren voor de digitale transformatie van onze star brands. Met deze business solutions maken we het voor onze klanten mogelijk om tot een slimmere organisatie van human resources te komen.

Solvus

Solvus richt zich voornamelijk op Contingent Workforce Management (MSP), Career Mobility, Talent Acquisition (RPO) en Performance & Development Management. Solvus biedt een totaalconcept om klanten op alle hr-dimensies slanker, veerkrachtiger en flexibeler te maken.

Online Business Solutions

Adver-Online biedt een cloud-based online SaaS-portal aan met hr- en recruitmenttools en oplossingen zoals assessments, job marketing, employer branding, een kandidaatvolgsysteem (ATS), trainingen, hr-advies, urenregistratie en payrolling van vast en flexibel personeel.

Tevens heeft Adver-Online een deelneming in Speakap, dat besloten cloud-based sociale platforms aanbiedt voor organisaties. Hierbij staat het gebruik via smartphone en tablets centraal. Binnen deze sociale platforms, ook wel enterprise social networks (ESN) genoemd, kunnen organisaties op een zeer moderne wijze eenvoudig kennis en informatie vinden en delen.

Endouble biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om hun recruitmentprocessen effectiever en efficiënter te maken door de inzet van op maat gemaakte talentacquisitieplatfoms, waaronder 'werkenbij'-websites, het meetbaar maken van recruitmentprocessen, het vergroten van vindbaarheid van vacatures door zoekmachine-optimalisatie en search engine advertising (SEO/SEA), de opzet en uitvoering van online recruitmentcampagnes en de inzet van social recruitment, onder andere via de eigen tool Refurls.

Blue Carpet biedt opdrachtgevers community-based Total Talent Management-oplossingen gericht op het ontdekken, aantrekken, ontwikkelen en (ver)binden van talent voor organisaties. Anderzijds biedt Blue Carpet aan individuen – variërend van studenten, werkzoekenden, vaste of flexibele medewerkers tot zelfstandige professionals – de mogelijkheid door middel van het Ixxer Talent Profiel, ook wel ePortfolio of competentiepaspoort genoemd, zelfinzicht en ontwikkeling van het eigen talent vorm te geven, om duurzaam inzetbaar te blijven.

Connecting-Expertise is een online-softwaredienstverlener die een geavanceerd Vendor Management Systeem (VMS) inclusief een online marktplaats aanbiedt ter ondersteuning van MSP. Een VMS structureert het gehele proces van zaken doen tussen klanten en meerdere aanbieders van alle vormen van flexibele arbeid, zoals uitzendbureaus, zzp’ers en consultancybureaus. Het proces ondersteunt de hele keten van aanvraag, vacature of projectplaatsing door de klant tot en met de facturatie. De online marktplaats biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om opdrachten, projecten of vacatures op een geautomatiseerde wijze aan de open markt beschikbaar te stellen.

positionering

Met de star brands Start People, Unique, Secretary Plus en USG Professionals en de nieuwe business solutions beschikken we over een zeer uitgebreid palet aan oplossingen, dat toegevoegde waarde biedt aan onze klanten en talenten bij alle hr-vraagstukken, waaronder slimme en effectieve online recruitment, enkele plaatsingen en het volledige management van de (flexibele) workforce bij klanten. Dit geldt voor zowel kleine als grote volumes, werknemers met alle opleidingsniveaus, ongeacht het soort contract op basis waarvan een werknemer ter beschikking wordt gesteld of opdrachten uitvoert.

Met de opgebouwde netwerken, kennis en de inbreng van nieuwe, op technologie gebaseerde dienstverlening, versterken onze organisatie-onderdelen elkaar in hun ontwikkeling en creëren ze nieuwe, gezamenlijke mogelijkheden voor het bieden van toegevoegde waarde in oplossingen voor onze klanten en talenten.

Zo is onze organisatie enerzijds gefocust op commercial & operational excellence binnen de bestaande activiteiten en anderzijds op de ontwikkeling van oplossingen met een hogere toegevoegde waarde voor onze klanten, in de vorm van vernieuwende business solutions in het human capital-domein.

strategische doelen

  • Versterken bestaande leiderschapsposities.
  • Vergroten exposure naar groeimarkten.
  • Uitbreiden concepten met een hoge toegevoegde waarde.

Voor de verwezenlijking van onze strategische doelen volgen we twee sporen, waarmee we aan onze organisatiedoelstellingen op zowel de korte als lange termijn werken. Het eerste spoor is voornamelijk gericht op het verder ontwikkelen van onze huidige businessmodellen, met een sterke focus op operational excellence en een verdere expansie van professionals. Daarnaast ontwikkelen we in het eerste spoor ook meer praktische en toegankelijke oplossingen op het gebied van hr-management.

Met het tweede spoor richten we ons vooral op het vernieuwen en schaalbaar maken van onze businessmodellen, onder andere door de transformatie naar online distributie en dienstverlening. Dit spoor richt zich ook op het ontwikkelen van hoogwaardige, nieuwe dienstverlening op het gebied van (online) werving & selectie, talentontwikkeling en duurzame inclusieve inzetbaarheid. Daarnaast richt het tweede spoor zich op innovatieve oplossingen waarmee organisaties de werving, selectie en inzet van de factor arbeid slimmer kunnen organiseren, bijvoorbeeld via MSP en RPO.

versterken bestaande leiderschapsposities

Onze stand-alone strategie is primair gericht op het versterken van onze marktposities binnen de huidige geografische scope. Hoewel het aanbieden van online diensten niet gebonden is aan landsgrenzen, beogen de star brands momenteel geen uitbreiding van hun geografische bereik. Nieuwe concepten, zelf ontwikkeld of geacquireerd, zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan klanten en talenten in de huidige landen, met versterking van de concurrentiepositie, omzetgroei en een robuust rendement als resultaat.

De vier landen, met een totale beroepsbevolking van meer dan 80 miljoen mensen en momenteel een nog steeds beperkte penetratiegraad van flexwerk, bieden een aantrekkelijk speelveld voor het verwezenlijken van groei. Verwacht wordt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal aanhouden. Dit zorgt ervoor dat in deze landen meer vraag zal ontstaan naar onze dienstverlening, waaronder zaken als het faciliteren van zelfstandige professionals, het organiseren en matchen van microjobs en duurzame inclusieve inzetbaarheid van de naar verwachting niet verder groeiende beroepsbevolking. We verwachten dat organisaties voor hun personeelsorganisatie ook meer gebruik gaan maken van online dienstverlening en meeromvattende business solutions zoals MSP en RPO. Deelgebieden waarin wij met onze expertise en onze infrastructuur veel toegevoegde waarde kunnen leveren.

Binnen de bestaande infrastructuur blijft de focus liggen op operational excellence en efficiency. Door de implementatie van onze herijkte strategie, vanaf oktober 2011, is hierin veel vooruitgang gerealiseerd – het kostenniveau is structureel omlaag gebracht.

We blijven sturen op het verder vergroten van de wendbaarheid van de organisatie en flexibiliteit van de kostenstructuur. We zetten de modernisering van onze distributiekanalen voort, met als doel een geïntegreerde distributie-oplossing bestaande uit fysieke vestigingen en online en mobiele kanalen voor klanten en talenten. Technologie is en blijft een belangrijk focusgebied voor ontwikkeling en investering, zowel om processen verder te optimaliseren als om innovatieve, schaalbare services te ontwikkelen.

vergroten exposure naar groeimarkten

Voor de uitbreiding van onze exposure naar groeimarkten investeren we vooral in vernieuwende proposities met een sterke technologische component. Met toepassing van technologie kan nieuwe dienstverlening vanuit ons bestaande netwerk met een korte time-to-market worden aangeboden en kan toegevoegde waarde worden gegenereerd. Internetgerelateerde en technologische toepassingen zijn momenteel nog kleinschalig, maar de groeipotentie via dergelijke toepassingen kan bijzonder hoog zijn. Met name Nederland (maar ook België, waar wij sterk zijn vertegenwoordigd) is door het hoge internet- en mobieletelefoongebruik uitermate geschikt voor ontwikkeling van een meer online georiënteerd businessmodel. Succesvolle, ontwikkelde modellen en best practices worden vervolgens toegepast in de aangrenzende landen waar we aanwezig zijn en ook in landen buiten ons huidige werkgebied.

uitbreiden concepten met een hoge toegevoegde waarde

Dienstverlening op het gebied van flexibel werken, zoals uitzenden en detacheren, is in een aantal van onze landen inmiddels geëvolueerd naar een meer volwassen stadium. In combinatie met een aantal veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de introductie van equal pay, is hierdoor druk ontstaan op de prijsvorming van de meer traditionele services in ons dienstenpalet. Tegelijkertijd zien we in de markt ook een sterke vraag naar het management van alle mogelijke vormen van flexibele arbeid en hr-expertise richting Contingent Workforce Management en Talent Acquisition. Dat biedt voor ons als gevestigde dienstverlener in het human capital-domein een goede omgeving om volwaardige en strategische partnerships aan te gaan met klanten.

Met onze expertise en onze organisatie kunnen we op veel gebieden toegevoegde waarde leveren voor organisaties. Voorbeelden zijn: advisering op het gebied van effectief (online) werving- en selectiebeleid, het selecteren en plaatsen van gespecialiseerde of hoogopgeleide medewerkers, het bemensen van projecten, het managen of overnemen van hr- en recruitmentprocessen, het managen van de gehele flexibele workforce inclusief zelfstandige professionals, duurzame inclusieve inzetbaarheid van personeel, talentmanagement, -planning en -ontwikkeling.

We spelen hierop in door de expansie van USG Professionals en Secretary Plus en door de ontwikkeling van op hr-solutions gerichte dienstverlening, waaronder Solvus en de Online Business Solutions.

strategische rendementsdoelstellingen

Voor de totale groep streven we naar een over de hele cyclus gemeten gemiddelde EBITA van 6,0% van de omzet. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een effectieve capaciteitsbenutting, efficiënte operationele processen, een flexibele kostenstructuur en een relatieve toename van de activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze rendementsdoelstelling wordt gemonitord door nauwkeurige bewaking van de productiviteit per medewerker, het percentage vaste versus aanpasbare kosten en het aandeel van de verschillende proposities in het totaal van USG People.

versterking balansverhoudingen

We financieren onze investeringen voor de uitvoering van de strategie voornamelijk uit de operationele kasstroom. Van de mogelijkheid om financiering aan te trekken via de kapitaalmarkt is in het verleden alleen gebruik gemaakt voor de financiering van grote strategische overnames. We beschikken over € 450 miljoen aan kredietfaciliteiten. Deze faciliteiten bieden een comfortabele bewegingsruimte om te kunnen investeren op momenten dat opportuniteiten zich voordoen.

Voor de hoogte van onze schuldpositie hanteren we een voorzichtig beleid, waarbij ook rekening is gehouden met de cycliciteit van de activiteiten. De doelstelling voor de schuldratio (nettoschuld/EBITDA) is maximaal 1,0. Ofwel, een nettoschuld niet groter dan één keer de EBITDA over de laatste vier kwartalen.

De bankfaciliteiten bieden ons een stabiele financiering. Ze zijn verstrekt door een syndicaat van banken waarmee USG People door de jaren heen een zeer lange en goede relatie heeft opgebouwd, waardoor een stabiele continuïteit bestaat in de bankfinanciering.

Naast de bankfaciliteiten heeft USG People faciliteiten tot haar beschikking die de mogelijkheid bieden handelsvorderingen te verkopen voor financiering van het werkkapitaal. De operationele kasstroom hoeft daardoor niet beperkt te worden wanneer het werkkapitaal toeneemt en biedt voldoende ruimte voor de uitvoering van de strategische plannen.

Deze doelstellingen inzake balansstructuur bereiken we door het aanwenden van de vrije kasstromen voor de absolute verlaging van de totale nettoschuld en door monitoring van de strategische rendementsdoelstellingen, zoals hierboven besproken.